> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 8/2010

Záznam přidán/aktualizován: 27. srpen 2010 v 11.27 hod.

ÚVODNÍK

Stavební spoření je o dlouhodobé důvěře a zodpovědnosti (Jan Pokorný) 1

FOKUS: DIVERGENCE V EUROZÓNĚ 8-10

Divergence v eurozóně narůstaly (Karel Machala) 8

Zátěžovou zkouškou neprošlo sedm z 91 bank 10

Aleš Michl: Každá další záplata bude větší 11

ROZHOVOR

Ondřej Tomas: Klienti nechtějí žádná kouzla, ale férový přístup 12

Nové výzvy pro marketing a prodej v bankách a pojišťovnách 14

SVĚTOVÉ FINANCE

Cesta z krize pro bankovnictví SVE 15

Roste počet lidí v obtížné finanční situaci 16

MĚNA A REGULACE

Aktuální otázky evropského bankovního a finančního práva (Jaroslava Bauerová) 17

Rizika koncentrace úvěrových portfolií bank v ČR (Adam Geršl) 21

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Stavební spoření: omezení, nebo zastavení? (Jiří Šedivý) 22

Sázka na mladou generaci zvýší bankám zisky (Jaroslav Babický) 24

Riskují banky, když neznají své klienty? (Libor Šlik, Ondřej Brom, Peter Baláži) 26

INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ

ANALÝZA: Zlato - měkký kov, tvrdá měna 28

ANKETA: Poptávka po zlatě se zvyšuje 30

SPECIÁL: NOVÉ VÝZVY PRO POJISTNÝ SEKTOR 31-37

Paul Robinson: Pojišťovny hledají nové způsoby jak uspět na trhu 31

Technologie, které ovlivní životní pojištění 33

Poznejte svého klienta (Kateřina Lhotská, Zdeněk Grund) 34

ABP pro pojišťovnictví aneb co by měl zákazník platit (Tomáš Slaboch) 36

Připraveni na Solvency II, nebo ne? 37

NA ZÁVĚR

Bankovní záruky a jejich revize (Zuzana Rollová) 40

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: ARCHIV GFK CZECH

CONTENTS

EDITORIAL

Building Savings Involve Long-Term Confidence and Responsibility 1

FOCUS: DIVERGENCE IN THE EURO AREA 8-10 INTERVIEW

Ondfej Tomas: Clients Do Not Want Any Magic Tricks but Fair Approach 12

New Challenges for Marketing and Sale in Banks and Insurance Companies 14

WORLD FINANCE

The Number of People in a Difficult Financial Situation Is Growing 15

The Way out of the Crisis for Banking in Central and Eastern Europe 16

CURRENCY AND REGULATION

Topical Issues of the European Banking and Financial Legislation 17

Risks of Concentration of Loan Portfolios of Banks in the Czech Republic 21

COMMERCIAL BANKING

Building Savings: Restriction or Suspension? 22

Orientation on Young Generation Will Increase Banks' Profits 24

Do Banks Risk if They Do Not Know their Clients? 26

INVESTMENT BANKING

ANALYSIS: Gold - Light Metal, Hard Currency 28

SURVEY: Demand for Gold Is Increasing 30

SPECIAL: NEW CHALLENGES FOR THE INSURANCE SECTOR 31-37

CONCLUSION

Bank Guarantees and their Revision 40

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz