> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/2010

Záznam přidán/aktualizován: 29. březen 2011 v 12.56 hod.

obsah

Články

Terezie Styglerová - Michaela Němečková - Miroslav Simek: Projekce obyvatelstva České

republiky 2009-2065...........................................................................„............................................1

Martin Hampl - Jan Müller. Vývoj regionální distribuce obyvatelstva v Česku v letech 1869-2009... 15

Štěpánka Pollnerová: Zvyšování důchodového věku v kontextu rostoucí střední délky života......27

Jana Kadlecová: Demografie a její vlivy v pojišťovnictví..............................................................38

XXXIX. konference České demografické společnosti „Žena a muž v rodině a na trhu práce", Praha 27. května 2009

Luděk Sídlo - Klára Tesárková: Úvod.........................................................................................50

Ludmila Fialová: Změny funkcí rodiny v historické perspektivě................................................51

Milan Kučera: Rodina a její postavení v neklidném 20. století...................................................51

Jitka Rychtaříková: Názory české společnosti na postavení muže a ženy v rodině

a na trhu práce..............................„..........................................................................................51

Dagmar Bartoňová - Ondřej Nývlt: Ženy a muži v rodinných domácnostech

v České republice v letech 2001-2008 ....................................................................................51

Luděk Sídlo - Klára Tesárková: Vzájemné souvislosti mezi úrovní plodnosti

a participací žen na trhu práce v zemích EU...........................................................................52

Hana Hašková: Práce a péče v reprodukčních plánech bezdětných třicátníků a tncátnic..........52

Šárka Banková - Romana Malečková: Hodnocení zdraví mužů a žen v kontextu rodinného

stavujiodle výběrového šetření EHIS ČR...............................................................................53

Marek Rezanka: Ženy a muži v datech nejen na trhu práce........................................................53

Michaela Kleňhová: Ženy a muži ve školství..............................................................................53

Bronislav Šprocha: Vzdelanie, trh práce a rozdiely medzi mužmi a ženami

v rómskej populácii na Slovensku...........................................................................................53

Tomáš Fiala - Jitka Langhamrová: Ekonomická aktivita mužů a žen od konce roku 2000

a vliv zvyšování důchodového věku........................................................................................54

PetrMazouch - Jakub Fischer: Dokáže vzdělání smazat genderové rozdíly na pracovním trhu?.....54

Nina Bosničová: Babyboom a jeho dopad na genderovou praxi firem.......................................54

Kamila Svobodová: Strategie a praktiky sladování rodinných a pracovních rolí........................54

Anna Šfastná: Neúplné rodiny - žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Možnosti

rodin a přístupy rodinných politik...........................................................................................55

Věra Kuchařová: K otázce podmíněnosti sladování rodiny a zaměstnání individuálními

a strukturálními faktory........................................t..................................................................55

Olga Sivková: Instituce rodiny v daňovém systému České republiky.........................................55

SČÍTÁNI LIDU

Štěpánka Morávková: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - hlavní metodické změny

charakteristik bydlení..................................................................................................................57

RECENZE

Neúplné rodiny v Evropě {Michaela Němečková)...........................................................................60

Slaďování rodinného a pracovního života v nadnárodních podnicích {Eva Mitchell).....................61

Budoucnost stárnutí {Milan Aleš)....................................................................................................62

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Konference „Sociální integrace migrantů v České republice" - Mladí demografové a jejich první konference - Konference Reprodukce lidského kapitálu -RELIK 2009 ....................................................................................................................................65

PŘEHLEDY

Sčítání bezdomovců v Plzni - přehled základních zjištění {Laco Toušek - Klára Strohsová)........69

BIBLIOGRAFIE.......................................................................................................................74

Názory autorů se nemusí vždy shodovat se stanovisky redakční rady. Demografie je recenzovaný odborný časopis.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz