> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/2011

Záznam přidán/aktualizován: 2. květen 2011 v 11.49 hod.

ČLÁNKY | ARTICLES

04 Iva Ritschelová

Úvodník | Editorial

05 Markéta Pechholdová - France Meslé -Jacques Vallin

Metoda rekonstrukce souvislých řad úmrtí podle příčin: výsledky aplikace na Českou republiku

The Reconstruction of Continuous Time Series on Mortality by Cause of Death: Its Application to the Czech Republic

19 Lucie Vítková

Dochází k homogenizaci demografické reprodukce v demograficky vyspělých zemích?

Has Demographic Reproduction Become Homogenised in Demographically Developed Countries?

33 Radek Horák

Sňatečnost v Kutné Hoře v letech 1725-1755

Nuptiality in Kutná Hora between 1725 and 1755

DISKUSE | DISCUSSION

44 Terezie Štyglerová

Současnost demografické statistiky v ČSÚ

The Present Demographic Statistics in the CZSO

SČÍTÁNÍ LIDU | POPULATION CENSUS

49 Robert Šanda

Administrativní zdroje dat ve sčítání lidu 2011

Administrative Data Sources in the Census 2011

52 Hana Bednářová

Sčítání s využitím poštovních služeb

Census Using the Postal Services

RECENZE | BOOK REVIEWS

56 Kryštof Zeman

Populační vývoj České republiky 2007 v anglickém jazyce | Population Development

in the Czech Republic 2007 in the English

57 Marek Řezanka

Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze

Social Reproduction and Integration: Ideals and Limits

60 Thomas Weiser

Kanadský projekt analýzy domácností na základě sčítání z roku 1901 | Canadian Project Analysis of Households by Census 1901

ZPRÁVY I REPORTS

62 Z České demografické společnosti

From the Czech Demographic Society

64 Olga Vidláková (1928-2011)

65 Demografická a historicko-demografická konference „Spoleczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydtužania žycia ludzkiego w Europie Šrodkowej

w czasach nowožytnych" (Zielona Góra)

Demographic and Historical-demographic Conference "Socio-economic Conditions and Consequences of Prolonging Human Life in Central Europe in Recent History History" (Zielona Góra)

67 Seminář mladých demografii

Seminar for Young Demographers

68 Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti) - III. ročník | Reproduction of Human Capital (Mutual Links and Connections) - III. Volume

PŘEHLEDY | DIGEST

70 Martina Miskolczi - Jitka Langhamrová

Nezaměstnanost v České republice podle pohlaví, věku a vzdělání | Unemployment in the Czech Republic by Sex, Age and Education

80 Michaela Němečková - Terezie Štyglerová

Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech České republiky do roku 2065 | Projection of Population in Regions and Areas of the Czech Republic to 2065

BIBLIOGRAFIE | BIBLIOGRAPHY

88 Population et sociétés, 2010, č. 463,464,465,466,467,468.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz