> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 5/2011

Záznam přidán/aktualizován: 18. květen 2011 v 10.24 hod.

Jan M a 1 í ř: Mezinárodní právo a jak je (ne)použiváme ..... 417

Václav Stehlík: Zrychlená a naléhavá řízení před Soudním dvorem

EU - teorie a praxe...................... 448

Ludvík D a v i d: O soudcovském právu............. 469

Pavel Hamerník: Jaká je míra tolerance práva EU vůči sportovním asociacím?........................ 482

Jozef Voz á r: JUDr. Ernesl Válko, Ph.D. (10. 8. 1953 - 8. 11. 2010) 499

INFORMACE

Erika Kŕčová: Svetová obchodná organizácia a aktuálna právna úprava nevideteľného obchodu ................ 501

RECENZE A ANOTACE

František N o v á k: F. Cvrček: Právni informatika, ÚSP AV ČR,

Vydavatelství a nakladatelství Čeněk, Praha-Plzeň 2010, 27! s. . 510

Magdalena P f e i f f e r: Perspectives for European Consumer Law (Towards a Directive on Consumer Rights and Beyond), eds.: Hans Schulte-Nôlke, Luboš Tichý, Sellier, European Law Publishers GmbH, Mníchov 2010, 183 s............... 511

Jan Malíř: Bussy, Florence - Poirmeur, Yves: La justice politique

en mutation, LGDJ, Paris 2010, 205 s............. 517

Alena P a u 1 i č k o v á: Števček, M. - Ficová, S. a kol.: Občansky súdny poriadok. Komentár. 1. vydanie. C. H. Beck, Praha 2009, 955 s............^................. 520

Josef M r á z e k: J. Ondřej, P. Štruma, V. Bílková, D. Jílek a koľ:

Mezinárodní humanitami právo, C. H. Bcck, Praha 2010 ... . 520

Monika Pauknerová: Franco Ferrari, Stefan Leible (Eds.), Rome I Regulation. The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, Sellier, European Law Publishers, GmbH Mnichov 2009, 377 s............................. 525

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Tereza K u n e r t o v á: Přednáška předsedy grónskeho parlamentu

o vztazích mezi Grónskem a Evropskou unií.......... 528

Jan G r i n c. Včra Jirásková: „Ústavní systém České republiky a Polské republiky po přistoupení k EU". II. česko-polský právnický seminár ........................ 529

Petra Skřejpková: Zpráva o mezinárodní konferenci věnované

dvoustému výročí přijetí Všeobecného občanského zákoníku . . 532

Michal Tomášek: Novozélandský přístup k národnostním

menšinám .......................... 533

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz