SVI: Obsahy časopisů – všechna sledovaná periodika Skeny obsahů aktuálních vydání vybraných ekonomických časopisů http://casopisy.svi.econ.muni.cz/ cs (c) SVI ESF MU University information system self-made https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/mod_rizeni/Moderni_rizeni_2017_11.pdf Moderní řízení – 2017/11 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/mod_rizeni/Moderni_rizeni_2017_11.pdf EDITORIAL_3 OBSAH_4 TÉMA: MILENIÁLOVÉ A PRÁCE Práce podle Ypsilon..._06 Změna firemní DNA pomohla týmu i mně_08 Mileniálové radí: Klíčový je pro nás rozvoj_12 Neposed(n)í_14 ROZHOVOR Yemi: Millenial Ambassador_18 PRŮZKUM Rozmazlení a líní? Vychovali jsme si je sami_24 Konference Práce podle Ypsilon..._30 ROZHOVOR Pavel Krtek: Občas mi u mladých chybí disciplína a vize_32 KOMENTÁŘ Vzdělávání mileniálů? Hlavní je smysl, praxe a užitečnost_36 PERSONÁLIE_37 Z PRAXE Firma na míru mileniálům_38 STRATEGIE STUDIE Kdo táhne firmu ke dnu?_40 Případová studie: Tlak na prodej stagnaci nezastaví_43 REGIONÁLNÍ ANKETA Každý kilometr dálnice jižním Čechám pomůže_44 VÝKON ROZHOVOR Petra Uhlíková: Hodnocení jde i bez slz_46 TIP EXPERTA Řešte firemní krizi včas_48 PRÁVO STUDIE Zákony pracovního stresu_52 INSPIRACE PROFIL Královna světa zbrojařů_56 ÚHEL POHLEDU... Jak na agenturní zaměstnance_69 MANAŽERSKÝ DIGEST_60 WORKSHOP Být úspěšní nestačí. Musíte být i zdraví_62 MANAŽERSKÁ ŠTAFETA Barbora Chuecos_66 Fri, 24 Nov 2017 14:00:43 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/bankov/Bankovnictvi_2017_11.pdf Bankovnictví – 2017/11 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/bankov/Bankovnictvi_2017_11.pdf OBSAH 11/2017 ÚVODNÍK Jen tak dál... (Tomáš Houdek) FOKUS Bankovní unie a národní specifika. Jak to vidí regulátoři? (Martina Sobkova) Monitoring centrálních bank s komentářem (Martina Sobkova) ROZHOVOR Lars Kohler: Obávám se, že spousta klientů není plně připravena na zvyšování sazeb (Martina Sobkova) 1 # REGULACE Změny při podnikání na kapitálovém trhu i v nemocenském pojištění ICAAP a rizikový apetit (Monika Rusková) EKONOMIKA Jaký katastrofický scénář by mohl v následujících letech nastat? (Martin Mašát) Venezuela: Recept na krach (FrantišekTáborský) BANKY A FINANCE K vítězství je třeba 20 milionů (Tomáš Zimmermann) Otisk prstu je bezpečnější a klientsky přívětivější (Martina Sobkova) Co bude s profesí finančního poradce? (Petr Volek) POJIŠŤOVNICTVÍ Světová novinka aneb pojistěte si svou fakturu (Martina Sobkova) ROZHOVOR Mark Beaumont: Chceme, aby byl PRIBOR robustní, transparentní a reprezentativní (Tomáš Houdek) SLOVENSKÉ BANKOVNICTVÍ Poistenie 4.0: Digitálna revolúcia v poisťovníctve (Mario Lelovský) Zvládnuť CDPR či cloud je pre banky výzvou QR platby - rýchlo a bezchybne (Marcel Laznia) TECHNOLOGIE Pátý ročník Distribution & Marketing Innovations Awards je za námi (Martina Sobkova) Service model delivery- situace na IT trhu (Pavel Štěpán) Blockchain - od vize k reálnému byznysu (Viktor Mulač) HISTORIE Narodowy bank Polski - centrální banka Polské republiky (Zbyněk Kalabis) RETROBANKOVNICTVÍ Řídit banky je stále obtížnější (Karel Ježek) Fri, 24 Nov 2017 13:59:56 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2017_8.txt Ekonomický časopis – 2017/8 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2017_8.txt Real Convergence of EU Economies: Do Structural Breaks Matter? Petar SORIĆ Strana 691, Číslo 8 - Ročník 65/2017 This study examines the real GDP convergence of EU Member States. It adds to the abundance of conditional convergence studies by utilizing a unit root test with up to two structural breaks, finding that the crisis has not stopped the long-run convergence within the EU. Differing from similar studies, we discriminate between up and down breaks in the convergence process, and apply the non-parametric Wilcoxon signed-rank test to identify variables that are coincidental with these shifts. Convergence accelerations are characterized by nominal exchange rate and unit labour cost changes, while slowdowns are followed by investment shocks. The importance of external trade is particularly emphasized during convergence accelerations. Several different robustness checks leave these findings quite intact. Non-governmental Organizations as Partners: Obstacles in the EU Cohesion Policy? Oto Potluka, Martin ŠPAČEK, Jiří REMRStrana 715, Číslo 8 - Ročník 65/2017 Kohezní politika EU vyžaduje interakci veřejného, soukromého a neziskového sektoru při tvorbě politik. Česká republika představuje ideální případovou studii pro identifikaci hlavních překážek úspěšné implementace tohoto přístupu, neboť čeští občané hodnotí schopnost nestátních neziskových organizací (NNO) ovlivnit realizované politiky ve své zemi na nejnižší úrovni ze všech členských států EU. Cílem studie je identifikovat a vysvětlit determinanty úspěchu a neúspěchu při zapojování NNO do tvorby veřejných programů. Metodický postup zahrnuje kombinaci hloubkových rozhovorů s představiteli NNO a zaměstnanci veřejné správy, revize oficiálních dokumentů, skupinové diskuse a přezkoumání závěrů studie zúčastněnými stranami. Hlavní překážky implementace principu partnerství jsou následující: nedostatečné kapacity a odpovědnost NNO; fluktuace státních zaměstnanců a zástupců NNO; závislost partnerství na osobních kontaktech; pozdní vstup NNO a nekonzultativní, informativní charakter partnerství. Testing Convergence toward Gibrat’s Law for Czech Manufacturing Firms Roman FIALA Strana 737, Číslo 8 - Ročník 65/2017 Článek se pokouší na vzorku českých firem ze zpracovatelského průmyslu zjistit, zda existuje konvergence k Gibratovu zákonu v období 2007 – 2015. Nejprve byla platnost Gibratova zákona za celé zkoumané období testována zvlášť na dvou vzorcích – velkých společnostech a malých a středních firmách. Platnost Gibratova zákona byla zkoumána pomocí lineárního autoregresního modelu. Zatímco pro velké společnosti nebyl odhalen žádný vztah mezi jejich velikostí a růstem, pro vzorek malých a středních firem byla platnost Gibratova zákona zamítnuta. Poté bylo testováno, zda existuje konvergence k platnosti Gibratova zákona, ta byla potvrzena u malých a středních firem. Quantification of Longevity Risk for Pension Insurance in V4 Countries Ján GOGOLA Strana 751, Číslo 8 - Ročník 65/2017 Riziko dlhovekosti vyjadruje neistotu o budúcom vývoji úmrtnosti. Je to riziko, že ľudia sa dožijú vyššieho veku, než sa očakávalo. Riziko dlhovekosti zaťažuje najmä dôchodkové systémy a penzijné poisťovne, ktoré vyplácajú vopred stanovené anuity. Predikcia budúcej úmrtnosti má preto zásadný význam pre dôchodkový systém. Naša analýza sa zaoberá úmrtnosťou vo vyššom veku (65 – 95 rokov), vzhľadom na to, že sa zameriava na aplikáciu súvisiacu s penzijný poistením, kde je riziko spojené s finančnými tokmi dlhodobejšie a je primárne spojené (okrem iného) s neistotou budúcich mier úmrtnosti. V našom príspevku sa zameriame na analýzu dlhovekosti v krajinách Vyšehradskej skupiny (V4) – Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko. Ukázali sme, že v prípade, ak by pretrvávalo dnešné tempo vývoja úmrtnosti, bude nutné podľa našich výpočtov zvýšiť súčasnú hodnotu anuít približne o 5 %, ak namiesto bežných úmrtnostných tabuliek z roku 2014 použijeme predikciu týchto tabuliek, tzv. kohortné (generačné) úmrtnostné tabuľky. Evaluation of Agriculture’s Economic Role in EU Countries Daniela ŠPIRKOVÁ, Beáta STEHLÍKOVÁ, a kol. Strana 763, Číslo 8 - Ročník 65/2017 V článku skúmame postavenie poľnohospodárstva v ekonomike krajín EÚ. Poľnohospodárstvo EÚ je veľmi heterogénne. Charakterizujeme ho pomocou podielu zamestnancov v poľnohospodárstve na celkovej zamestnanosti, podielu poľnohospodárstva na HDP a pridanej hodnoty v poľnohospodárstve na zamestnanca. Na účely kvantifikácie ekonomickej vý¬znamnosti poľnohospodárstva v danej krajine konštruujeme indexy AGRIT, resp. AGRI. Pri tom využívame aparát teórie fuzzy množín. Prínosom metódy je aj korektná kvantifikácia medzery medzi súčasným postavením poľnohospodárstva v danej krajine a požadovaným stavom. Pomocou zhlukovej analýzy identifikujeme skupiny krajín s podobným postavením poľnohospodárstva. Účinnosť agrárnej politiky EÚ testujeme overením sigma a beta konvergencie. Údaje za hodnotené roky 2005 – 2015 sú čerpané z databázy Eurostatu. Fri, 24 Nov 2017 13:58:59 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicke_ekonomie_2017_5.txt Politická ekonomie – 2017/5 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pol_ek/Politicke_ekonomie_2017_5.txt Lukáš Pfeifer, Libor Holub, Zdeněk Pikhart, Martin Hodula Interakce kapitálové a likviditní regulace v bankovním sektoru Jan Hanousek, Anastasiya Shamshur, Jiří Trešl Realokace kapitálu evropských firem po fúzích a akvizicích v období let 1997–2013 Martin Lábaj Štruktúrna dekompozícia globálnych hodnotových reťazcov: slovenská ekonomika v medzinárodnom porovnaní Andrea Tkáčová, Veronika Kišová Zmeny zloženia kompozitného predstihového indikátora Slovenska v čase Jitka Špeciánová Základní nepodmíněný příjem – co (ne)dokáže zajistit a v čem je jiný? Diana Bílková Vývoj genderové mzdové nerovnosti v České republice za posledních 20 let Fri, 24 Nov 2017 13:57:43 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_11.txt Práce a mzda – 2017/11 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_11.txt Pracovněprávní aktuality JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Gabriela Píková Daňové aktuality Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele JUDr. Petr Seidl, Mgr. Michal Kadlec Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a nařízení vlády od 1. 1. 2018 Ing. Alena Chládková Piloti letadel nově i jako OSVČ JUDr. Dominik Brůha Ochrana osobních údajů zaměstnanců od A (před GDPR) do Z Mgr. Alice Kubíčková, LL.M., Mgr. Veronika Patáková Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání Mgr. Aleš Kalvoda Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 - vybrané situace Ing. Antonín Daněk Studenti a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk Zdravotní pojištění při zaměstnávání ve více státech Evropské unie Ing. Antonín Daněk Náhradní plnění po dvou novelách JUDr. Petr Bukovjan Zásady efetkivního vzdělávání zaměstnanců doc. Dr. Jan Urban, CSc. Změna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou (zase jinak) JUDr. Petr Bukovjan Výkladová stanoviska AKV (XXI.) - II. část JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Bořivoj Šubrt Otázky a odpovědi: Dostupné pro předplatné: Práce a mzda standard, Práce a mzda vzory a Práce a mzda expert Exekuce zaměstnance Překážka v práci při hospitalizaci dítěte Více postupných exekucí na mzdu zaměstnance Smlouva o výkonu funkce Zaměstnání mladistvého Přestávka v práci Dohoda o provedení práce Pravidelné pracoviště obchodního zástupce Stanovení podmínek pracovní cesty Cestovní příkaz - pronájem bytu Ubytování jednatele Pracovní cesta Uplatnění daňového zvýhodnění a studium v zahraničí Sleva na poplatníka na dani z příjmů u daňového nerezidenta Daňové náklady firmy Příspěvěk na životní pojištění Fri, 24 Nov 2017 13:55:43 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_11.txt Právník – 2017/11 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_11.txt Sto let od velké ruské revoluce / Hundred Years since the Great Russian Revolution s. 937–938 STATI / ARTICLES PŘIBÁŇ Jiří: Věčné návraty nových řádů: O Říjnové revoluci, sociálním inženýrství a konci státu i práva s. 939–948 Abstrakt: Říjnová revoluce patří do široké palety moderní víry v konec politiky, odumírání státu a jeho nahrazování racionální správou společnosti. Toto schéma, v němž legální legitimitu státu střídá nelegální revoluce zaměřená na zrušení státu a práva a vytvoření zcela nové společnosti, jejímiž základními hodnotami jsou revolučnost i racionální organizace, odlišuje Říjnovou revoluci roku 1917 od klasických revolucí konce 18. století i většiny emancipačních revolucí 19. století.V této stati se proto nejprve zabývám problémem legality, hodnot a legitimity státu. V následující části analyzuji legitimitu Říjnové revoluce v kontextu obecné revoluční dynamiky.V závěrečné části se vracím k problému hodnot v právu a politice a jejich proměnlivosti, která znemožňuje, aby se z nich staly fundamenty systémů pozitivního práva a politiky. Říjnová revoluce zde slouží jako příklad regresu, k jakému takové pokusy vedou v kterékoli moderní společnosti. Zároveň však odmítám popisovat ji jako izolovaný nebo ojedinělý fenomén, a naopak ji zasazuji do rámce obecných depolitizačních a sociálně inženýrských tendencí moderní doby. Stejně jako avantgardnímu sovětskému umění nelze porozumět bez znalosti italského futurismu, ani Říjnové revoluci nelze porozumět bez této obecné legitimizace modernity. Klíčová slova: Říjnová revoluce, bolševismus, legitimita, depolitizace, teror, sociální inženýrství Eternal Recurrences of New Orders: On the October Revolution, Social Engineering and the End of the State and Law Abstract: The October Revolution is part of the typically modern belief in the end of politics, the withering state and its gradual replacement by rational administration of society. This scheme, in which the state’s legal legitimacy is being replaced by the illegal revolution aiming at the abolition of the state and law and the creation of an entirely new society based on the values of both revolutionary change and rational organisation, distinguishes the October Revolution of 1917 from classic revolutions of the eighteenth century and most of emancipatory revolutions of the nineteenth century. In the introductory part of this article, I focus on the problem of legality, values and the state’s legitimacy. In the following part, I analyse the October Revolution’s legitimacy in the context of general revolutionary dynamics. In the final part, I return to the problem of values in law and politics and their changeability which makes them incapable of becoming the foundations of the systems of positive law and politics. The October Revolution serves as an example of societal regress caused by such attempts to establish value foundations of positive law and politics. Nevertheless, I refuse to describe the October Revolution as an isolated and exceptional phenomenon. Instead, I contextualise it as part of general modern trends of depoliticisation and social engineering. As much as the Soviet avantgarde art cannot be comprehended without the Italian futurism, the October Revolution cannot be comprehended without this general legitimation of modernity. Key words: The October revolution, bolshevism, legitimacy, depoliticisation, terror, social engineering HALÁSZ Ivan: Ruská revolúcia, federalizmus a práva národnostných menšín (Poznámky k problematike z perspektívy uplynulých sto rokov) s. 949–960 Abstrakt: Príspevok sa venuje krátkej histórii národnostnej politiky ZSSR od roku 1917 až po rok 1991. Osobitnú pozornosť venuje historickým a ideologickým aspektom tejto politiky. Jedným zo základných pilierov tejto politiky bolo ťažko uchopiteľné právo národov na sebaurčenie, ktoré vo vnútropolitickej rovine umožnilo vznik sovietskeho federalizmu, v medzinárodnoprávnej sfére zase zintenzívnilo proces dekolonizácie. Príspevok sa krátko venuje aj vplyvu sovietskej národnostnej politiky na jeho satelity po roku 1945. Tu tento vzor po určitý čas pomohol revitalizovať klasickú národnostnú politiku založenú na práve na vzdelanie vo vlastno jazyku a používanie tohto jazyka vo verejnom styku. Paradoxne, práve paralelne s ideologickým oslabovaním tohto vplyvu po roku 1968 sa začali intenzívnejšie prebúdzať nacionalistické tendencie v rámci jednotlivých štátov strednej a východnej Európy. Kľúčové slová: národnostné menšiny, medzinárodné právo, OSN, právo národov na sebaurčenie, ruská revolúcia, ústava The Russian Revolution, the Soviet Federalism and the Minority Rights (Remarks to the Problem from the Perspective of the Last Hundred Years) Abstract: The paper deals with the short history of the Soviet minority policy from 1917 to 1991 and especially focuses on the historical and ideological aspects of this policy. One of the main pillars of this policy was the right of nations to self-determination. From this right followed Soviet federalism and the worldwide process of decolonisation. The paper shortly deals with the impact of Soviet Union on its minority policy towards its satelite states. The Soviet pattern has helped to revitalize the standard minority policy based on the right to education in mother tongues and to the using of this language in the public life. Paralelly with the process of the gradual decrease of the impact of the Soviet pattern after 1968, nationalism in several communist countries of the Central and Eastern Europe was reborn. Key words: constitution, international law, national minorities, right to the self-determination, Russian revolution, UN TOMÁŠEK Michal: Odraz říjnové revoluce v právních systémech Dálného východu s. 961–976 Abstrakt: Ruská revoluce z roku 1917 byla událostí, která po sedmdesát let ovlivňovala bezmála čtvrtinu lidstva, včetně zemí Dálného východu. Její marxisticko-leninská ideologie byla vůdčím principem sovětského práva, zaváděného postupně ve všech zemích, které nastoupily tzv. „cestu k socialismu“. První zemí Dálného východu, která tak učinila, bylo v roce 1924 Mongolsko.Ve třicátých letech minulého století zavedli čínští komunisté sovětské principy v severočínských „osvobozených oblastech“. Po druhé světové válce bylo sovětské právo zavedeno v Severní Koreji a v Severním Vietnamu. Čínská lidová republika byla zvláštní případ.Vynalezla vlastní revoluční teorii „marxismus-leninismus a Mao Ce-tungovy ideje“ a byla velmi opatrná při zavádění sovětského právního řádu.Učinila tak ve skutečnosti jen v případě ústavního práva. Současný čínský hospodářský zázrak je výsledkem hlubokých reforem osmdesátých a devadesátých let 20. století včetně transformace čínského práva.Nikoliv na sovětských principech, ale spíše na japonských zkušenostech. Po zhroucení Sovětského svazu, jeho ideologie a jeho práva, všechny prosovětsky orientované země Dálného východu (vyjma Severní Koreje) začaly demontovat své právní systémy založené na sovětském modelu. Čína neměla co demontovat kromě svého ústavního modelu.Nicméně ten tam stále funguje a perspektiva, že bude v blízké budoucnosti nahrazen, je nevelká. Klíčová slova: sovětské právo, čínské právo, korejské právo, vietnamské právo, marxismus-leninismus, sinomarxismus Reflection of October Revolution in Far Eastern Legal Systems Abstract: Russian revolution of 1917 was an event which was, for seventy years, influencing almost one fourth of mankind, including Far Eastern countries. Its Marxist-Leninist ideology was the guiding principle of Soviet law which was step by step introduced in all countries which adopted the so-called “way to socialism”. The first country of the Far East which did so was Mongolia in 1924. In 1930’s, the Chinese communists introduced soviet principles in north Chinese “Liberated areas”. After World War II,Soviet law was implemented to North Korea and North Vietnam. The People’s Republic of China was a peculiar case. They invented their own revolutionary theory of “Marxism-Leninism and Mao Zedong ideas” and they were very careful in introducing Soviet legal order in their country. As the matter of fact they did so fully only in constitutional law. The present Chinese economic miracle is a result of deep reforms of 1980’s and 1990’s including transformation of Chinese law.Not based on the Soviet principle but more on Japanese experience. After the collapse of Soviet Union, its ideology and its law, all Soviet oriented Far Eastern Countries (except North Korea) begun to dismantle their Soviet-model legal systems. For China there was nothing to dismantle but their constitutional order. Nevertheless the model is still operative with a little perspective to be replaced in near future. Key words: Soviet law, Chinese law, Korean law,Vietnamese law, marxism-leninism, sino-marxism ILIEVA Irena: Dopad sovětské teorie mezinárodního práva na teorii a výuku mezinárodního práva veřejného v Bulharsku s. 977–988 Abstrakt: Cílem článku je ukázat vliv teorie sovětského mezinárodního práva na teorii a výuku bulharského mezinárodního práva. Tato problematika nebyla předmětem studia bulharské odborné literatury a oficiální doktrína jí věnovala jen velmi málo pozornosti. Období let 1917 až 1960 předmětem tohoto textu není. Autorka se zaměřuje na omezený počet otázek: vznik a vývoj mezinárodního práva, pramenů a jejich klasifikace i předmětů. Hlavním závěrem je to, že vliv sovětské doktríny o pramenech a subjektech lze v bulharské literatuře o mezinárodním právu vysledovat do dnešního dne a že až do roku 2000 bulharští zákonodárci sovětskou teorii plně dodržovali. Klíčová slova: teorie sovětského mezinárodního práva, původ mezinárodního práva veřejného, periodizace mezinárodního práva, prameny, obecné právní principy, subjekty mezinárodního práva veřejného The Impact of the Soviet International Law Theory on the Theory and Teaching of International Public Law in Bulgaria Abstract: The article is aimed at presenting the impact of the Soviet international law theory, in the face of the brightest authors, on the Bulgarian international law theory and teaching. The problem has not been a subject of study by the Bulgarian specialized literature and poor presented in the doctrine. The period 1917 up to 1960 is not a subject of this research. The author focuses on a restricted number of questions: the origin and development of international law, sources and classification thereof as well as subjects. The main conclusion is that the influence of the Soviet doctrine on sources and subjects can be traced and proved to this day in the Bulgarian literature of international law and until 2000 Bulgarian lawmakers follow entirely the Soviet theory. Key words: Soviet international law theory, origin of international public law, periodization of international law, sources, general principles of law, subjects of international public law SALKOVA Ekaterina – ROJČEV Janko: Věk trestní odpovědnosti a prevence kriminality mládeže s. 989–998 Abstrakt: Článek se zabývá otázkami souvisejícími se zákonným stanovením věkové hranice jako předpokladu pro trestněprávní odpovědnost, s opatřeními a tresty, jež lze uplatňovat vůči mladistvým delikventům, a s postupy, podle nichž jsou přijímány příslušná opatření a vyměřovány příslušné tresty.Na základě analýzy autoři doporučují, aby byl zrušen postih tzv. statusových přestupků proti zákonu, aby byla zavedena restorativní justice, a aby byly zřízeny specializované kompetentní úřady, jež by braly v úvahu věkmladistvého provinilce v průběhu celého konání, včetně vyměření příslušných sankcí. Klíčová slova: věk trestní odpovědnosti, nezletilé a mladistvé osoby, statusové přestupky proti zákonu Age of Criminal Responsibility and Prevention of Juvenile Delinquency Abstract: The article analyses issues related to the establishment of a certain legal age as a prerequisite for bearing criminal responsibility, the measures and punishments which may be applied to juveniles, and the procedures under which such measures and punishments are imposed. As a result of the analysis, the authors recommend that sanctions for status offences be abolished, restorative justice for juvenile offences be introduced, and specialization of competent authorities be established, allowing them to take into account the age of the concrete child-offender concerned during the conducting of all their actions and sanctions. Key words: age of criminal responsibility, minors, underage persons, status offences SOBEK Tomáš: Spravedlnost mezi utopií a realitou s. 999–1014 Abstrakt: Tento článek se zabývá významem hodnotových ideálů pro politické a právní myšlení. Hodnotové ideály jsou nezbytnou součástí každého normativního myšlení, ale není zřejmé, jakou roli (pokud vůbec nějakou) bychom měli připisovat ideálům, které jsou tak vysoké, že nejsou realizovatelné. Lidé mají sklon k sobeckému jednání, což je (alespoň zčásti) důsledkem jejich lidské přirozenosti, ale tento empirický fakt nic nemění na skutečnosti, že sobecké chování je nemorální. I kdyby lidská přirozenost byla nezměnitelná, bylo by možné a správné kritizovat sobecké chování z morálních pozic.V tomto smyslu lze říct, že i nedosažitelný ideál může být standardem morální správnosti. Nicméně, my potřebujeme řešit praktické problémy reálného života. Jestliže nějaká utopická vize odhlíží od faktů ohledně zdrojů těchto problémů, pak není způsobilá nám poskytnout vodítka pro jejich řešení. Klíčová slova: utopie, lidská přirozenost, socialismus, kapitalismus, spravedlnost, ideální teorie, komunistický režim Justice between Utopia and Reality Abstract: This article deals with the significance of value ideals for political and legal thinking.Value ideals are necessary ingredients of any normative thinking but it is not self-evident what role (if any) we should assign to ideals so high that they are infeasible. People have tendency to selfish behaviour (at least in part) due to their human nature but this empirical fact does not diminish the moral wrongness of selfish behaviour. Even if human nature was unchangeable, it would be possible and right to criticize selfish behaviour from a moral point of view. In this sense, even an unachievable ideal can become a standard of moral rightness.However, we need to address practical problems of our real world. If a utopian vision abstracts away from facts about the sources of these problems then it cannot provide us useful guidelines for solving them. Key words: utopia, human nature, socialism, capitalism, justice, ideal theory, communist regime JUBILEUM / JUBILEE Profesor Michal Skřejpek šedesátiletý / Profesor Michal Skřejpek Turns Sixty s. 1015–1016 RECENZE / REVIEWS ŠVECOVÁ Adriana: Csukás Adam. Cirkevné dávky a ich právny život na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Trpký život kňaza, ktorému z ložného chlieb napečú… 2016 s. 1017–1019 KADLUBIEC Vojtěch: Sobczyk Arkadiusz. Państwo zakładów pracy. 2017 s. 1020–1029 Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CONFERENCES AND REPORTS VLADÁR Vojtech: Správa o 19. konferencii právnych romanistov Českej republiky a Slovenskej republiky s. 1030–1033 DRASLAROVÁ Hana: “Bringing It All Together: Clinical Legal Educators in the 21st Century University”. Zpráva z mezinárodní konference o klinickém právnickém vzdělávání Fri, 24 Nov 2017 13:54:34 +0100 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2017_5.pdf Sociologický časopis – 2017/5 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/soc_cas/Sociologicky_casopis_2017_5.pdf STATI Ivana Přidalová, Martin Ouředníček: Role zahraniční migrace v měnící se sociálně prostorové diferenciaci Prahy [659] Tomáš Doseděl, Tomáš Katrňák: Finanční a nefinanční návratnost vzdělání v době vzdělanostní expanze v České republice [693] Marcela Petrová Kafková, Tatiana Sedláková: Čtvrtý věk jako specifické pole pro vyjádření aktérství [719] Zdeněk R. Nešpor: „Opustíš-li mne, zahyneš…“ Akademická dráha Otakara Machotky a dalších českých sociologů v emigraci po únoru 1948 [737] RECENZNÍ ESEJ Marek Skovajsa: Sociologie v Rakousku: spletitý příběh s dobrým koncem [765] RECENZE Jan Maršálek: Jan Keller: Evropské rozpory ve světle migrace [781] Tomáš Doseděl: Jiří Večerník (ed.): Práce, hodnoty, blahobyt. České reálie v evropském kontextu [784] Eliška Hudcová: Pavel Pospěch a kol.: Vynalézání venkova v ČR po roce 1989 [786] Marek Mikuš: Ondřej Horký-Hlucháň, Tomáš Profant a kol.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti [790] Jiří Podhajský: Erazim Kohák: Oheň a hvězdy. Filosofická zamýšlení nad morálním smyslem přírody [792] Wed, 22 Nov 2017 11:10:53 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/mod_rizeni/Moderni_rizeni_2017_10.pdf Moderní řízení – 2017/10 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/mod_rizeni/Moderni_rizeni_2017_10.pdf Moderní technologie mění pracovní svět_06 Jak šel čas aneb technologické milníky personalistiky___________10 PRŮZKUM České firmy své HR digitalizují zatím opatrně_12 ROZHOVOR Mare Coleman: Dejte lidem volnost, jinak novinky nepřijmou_18 Česká líheň nápadů_22 Lidé v ohrožení: roboti jsou dokonalejší_24 ROZHOVOR Josef Kadlec: Jak na pasivní uchazeče? Pomohou vám technologie_26 STRATEGIE STUDIE Trendy světových byznys velikánů_32 KRÁTCE Život podle Ypsilon_ 35 ÚHEL POHLEDU... Nová profese ve zdravotnictví?_35 TIP EXPERTA Přepněte na zelenomodrou. Nebo to aspoň zkuste_36 REGIONÁLNÍ ANKETA Vysočina ztrácí vysokoškoláky_40 VÝKON STUDIE Raketovou cestou k týmové výhře_42 TIP EXPERTA Nezatracujte dotace. Překonáte s nimi údolí smrti_46 ROZHOVOR Brandon Brown: Zaměřte se na růst, pomůže disciplína_48 PRÁVO SEMINÁŘ Tipy pro uzavírání pracovních vztahů_52 Znáte pravidla pro přestávky v práci?_54 PERSONÁLIE_ 55 INSPIRACE PROFIL Šéf, který se firmě raději vyhýbá_56 MANAŽERSKÝ DIGEST_ 60 AKCE Darujte s rozmyslem_ 62 REPORTÁŽ Recept na spokojené zaměstnance_ 64 MANAŽERSKÁ ŠTAFETA Daniel Čapek_ 66 Mon, 06 Nov 2017 12:34:25 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2017_3.txt Daně a finance – 2017/3 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2017_3.txt Teorie měnového práva a „elektronická hotovost" (JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.)...........................................4 Vytěžování dat o daňových subjektech správcem daně se zřetelem na novou právní úpravu ochrany osobních údajů (Mgr. et Mgr. Michal Tuláček) ................................................................................ 12 Vybrané právní aspekty virtuální měny Bitcoin (JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.) ........................................ 18 Crowdinvesting Special Purpose Vehicles as Alternative Investment Funds? (Mgr. Ján Mazur, PhD.) .............25 Lessons from Bailing in the European Banking Sector (Mgr. Vít Kropjok, LL.M.)................................................ 30 Questions and challenges arising from law enforcement on the Internet: lessons learned from recent online gambling case law (Mgr. Jan Řehola, Mgr. Václav Ulrich)....................................................................... 36 Aktuální judikatura (JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.).........................................................................................43 Mon, 06 Nov 2017 12:32:45 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/bankov/Bankovnictvi_2017_10.txt Bankovnictví – 2017/10 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/bankov/Bankovnictvi_2017_10.txt ÚVODNÍK Vystavený účet (Tomáš Houdek) FOKUS Pravidla proti praní špinavých peněz - dobrý sluha, ale zlý pán? (Jiří Šindelář) Nová pravidla AML očima poradců ROZHOVOR Jiří Feix: Opatření ČNB vnímám jako preventivní. Bublinu na nemovitostním trhu nevidím (Martina Sobkova) REGULACE Dejte si pozor na podvody! Investiční služby, insolvence i daně IFRS 9 se blíží. Jste připraveni? (Luboš Prchal) J i BANKY A FINANCE Záruky EIF? Pro banky bezpečný byznys, pro podnikatele příležitost (Martina Sobkova) ČMZRB je národní rozvojovou bankou. Jak pomůže trhu a podnikům? (Jiří Jirásek) Finanční vzdělávání-všelék, nebo placebo? (Pavel Štěpánek) Účet za devizové intervence nám ekonomika již vystavila (Vladimír Tomšík, Jan Vlček) Střípky z Eurofi -Tallinn 2017 (Petr Procházka) PRODUKTY A SLUŽBY Kartou za dobírku? V Česku téměř samozřejmost (Josef Puczok) ROZHOVOR Daniel Dóderlein: Na konci bude jen jediný vítěz na poli mobilních plateb (Martina Sobkova) SLOVENSKÉ BANKOVNICTVÍ Banky na Slovensku: Kde sídlia ich centrály? Poistný odvod možno prežije iba rok Fintechy a PSD2. Nový „povinný" kamarát bánk TECHNOLOGIE Doklady prosím! Kam směřuje trh s pojištěním motorových vozidel? (Fidelity International) Chatbot je jen vrchol ledovce (Ondřej Švihálek) Nízkonákladové BPM. Proč a jak se zabývat business process managementem? (Tomáš Mikeš) HISTORIE Historie Banc Caennais na hÉireann - centrální banky Irska (Zbyněk Kalabis) RETRO BANKOVNICTVÍ Vyhlídky eura na světovém trhu (Karel Ježek) Mon, 06 Nov 2017 12:31:24 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_10.txt Práce a mzda – 2017/10 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_10.txt Pracovněprávní aktuality JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Gabriela Píková Daňové aktuality Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb - II. část JUDr. Bořivoj Šubrt Využití mediace v pracovněprávních sporech Mgr. Daniel Vejsada, Mgr. Michaela Hermanová Nepřípustný souběh ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise Ing. Miluše Procházková Plátci pojistného a rozhodné období Ing. Antonín Daněk Příjemci důchodu a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk Aktuální změny právních předpisů v oblasti zaměstnanosti - I. část JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler Motivace jako "nové" sociální inženýrství Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc. Rozvoj zaměstnanců a talent management na příkladu zemědělských podniků Ing. Hana Urbancová, Ph.D.; Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.; Ing. Helena Smolová, Ph.D. OECD: Daňové slevy na děti v Česku jsou vysoké Bc. Petr Gola Posouzení intenzity porušení "pracovní kázně" JUDr. Petr Bukovjan Výpověď z pracovního poměru JUDr. Petr Bukovjan Výkladová stanoviska AKV (XX.) - II. část JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Bořivoj Šubrt Otázky a odpovědi: Nástup po rodičovské dovolené JUDr. Bořivoj Šubrt Občerstvení na pracovní cestě Ing. Petra Konderlová Mon, 06 Nov 2017 12:29:49 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/statis/Statistika_2017_3.txt Statistika – 2017/3 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/statis/Statistika_2017_3.txt Structure of Final Consumption in Light of GDP Dynamics Luboš Marek, Stanislava Hronová, Richard Hindls Selected Factors Determining Inward of Foreign Direct Investment in the Czech Regions in Years 2002 to 2012 Ondřej Babuněk Credit Risk and Regional Economic Disparities Tomáš Vaněk, David Hampel Evaluation of Subsidies in Recovery of Landscape within the Operational Programme Environment Michaela Štěpánková, Miroslav Hájek, Pavla Kubová CO2 Emissions, Real GDP, Renewable Energy and Tourism: Evidence from Panel of the Most-Visited Countries Eyüp Dogan Virtues, Limits and Prospects of the National Accounts Stanislava Hronová, Richard Hindls Measuring Regional Price Levels in the Czech Republic Jiří Mrázek Iteratively Reweighted Least Squares Algorithm for Sparse Principal Component Analysis with Application to Voting Records Tomáš Masák Bandwidth Selection Problem in Nonparametric Functional Regression Daniela Kuruczová, Jan Koláček Mon, 06 Nov 2017 11:47:41 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_10.txt Právník – 2017/10 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_10.txt ŠIMÍČEK, Vojtěch: Právo na zákonného zástupce v České republice Článek se zabývá problematikou práva na zákonného soudce v České republice, a to z hlediska právní úpravy a především judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu. Právo na zákonného soudce je zaručeno tím, že pravidla přidělování soudní agendy jsou stanovena přímo v rozvrhu práce (formální aspekt) a tato pravidla musí být určena předem a musí obsahovat záruky proti případnému zneužití (materiální aspekt). Toto právo dále znamená, že v konkrétní věci má rozhodovat stejný soudce a věc mu nesmí být odňata. Tento soudce nesmí být ani podjatý, tzn. nesmí mít vztah k předmětu řízení, k jeho účastníkům a ani k jejich zástupcům. Důležitým aspektem je rovněž rozhodování příslušným soudním tělesem, kdy především platí, že namísto senátu nesmí rozhodovat samosoudce. Porušením práva na zákonného soudce je rovněž situace, kdy nebyla předložena předběžná otázka Soudu EU, byť se jednalo o „poslední soud“ a byla řešena otázka výkladu evropského práva. CR – cze rok: 2017, 10, 825-841 KANDOVÁ, Katarína: Pojem pravdy (nejen) v trestním řízení a některé související instituty Cílem dokazování jakožto „jádra“ každého právního procesu je nepochybně nalezení pravdy o rozhodných skutečnostech, nicméně k jeho dosažení stanovují jednotlivé procesní řády různá pravidla a prostředky. Předkládaný článek přitom pojednává o pojmu pravdy a proceduře jejího hledání především v intencích trestního práva procesního. Předtím však za účelem plausibilního proniknutí do zkoumané problematiky vymezí v obecnostech stěžejní rysy a potažmo i rozdíly mezi procesem dokazování a jeho pilíři – základními zásadami – v civilním (sporném i nesporném) a trestním (angloamerickém a kontinentálním) řízení. Prizmatem těchto obecných poznatků se následně zaměří na recentní rekodifikační návrhy stran zavedení formálního důkazního břemene státního zástupce a posilování kontradiktornosti soudní fáze trestního řízení, přičemž průběžně vylíčí vlastní názor autorky na analyzovanou oblast za současného akcentování pojmu pravdy v trestním řízení. CR – cze rok: 2017, 10, 842-857 ŠTEFKO, Martin: Seniorita v odměňování - čas pro změnu Česká platná právní úprava odměňování ve veřejné správě je postavena mimo jiné na důsledné aplikaci principu seniority. Ze stručné historické analýzy vyplývá, že důvodem zavedení seniority nebyl ve skutečnosti zájem na vyšší produktivitě nižších úředníků, ani žádný jiný legitimní cíl ve smyslu čl. 6 odst. 1 směrnice 2000/78/ES. Režim, který alespoň ideologicky prosazoval produktivitu – socialismus, senioritu po určité experimentální fázi zrušil. V roce 1992 došlo ke znovuzavedení principu seniority z chvályhodných důvodů – snahy po zvýšení produktivity, kvalifikace, a především v zájmu stabilizace úředníků. Nakonec však převážila snaha šetřit na státních mzdových prostředcích, což i dlouhodobě potvrzuje právní úprava a aplikační praxe. V úrovni statistických zjištění musíme konstatovat omezenost lidského poznání, přesto se zdá, že seniorita posiluje diskriminaci mladších mužů i žen, pokud pobírají plat. CR – cze rok: 2017, 10, 858-869 PAVLAKOS, George: Obhajoba umírněné optimalizace: o struktuře principů jako interpersonálních důvodů Teorie principů (Prinzipientheorie), jež tvoří základ principu proporcionality, je kritizována pro ztělesňování teleologické podstaty ústavních práv, kterážto není schopna pojmout jejich základní funkci deontologických omezení. Předkládaný článek je skromným pokusem o překonání dichotomie mezi teleologickým a deontologickým pojetím, a to přinejmenším v rámci debaty o principu proporcionality. Článek ukazuje, že zmírnění napětí mezi objektivními a subjektivními důvody může přispět k lepšímu porozumění tvrzení, že právní principy představují příkazy k optimalizaci, jinými slovy jako konstatování, že ústavní principy představují formulaci téhož abstraktního ideálu vzájemného uznání osob, jenž může vyvolat ucelenost jednání vícera jednajících. Důležitým závěrem textu je to, že princip proporcionality je vhodnější chápat v termínech determinace abstraktních normativních důvodů (principů) než v termínech poměřování mezi odlišnými či navzájem si kolidujícími standardy. CR – cze rok: 2017, 10, 870-883 HERCZEG, Jiří: K německé a švýcarské úpravě zákazu použitelnosti nezákonně získaných důkazů Autor se v článku zabývá německou a švýcarskou úpravou zákazu použitelnosti nezákonně získaných důkazů. Autor uvádí, že prokázat vinu obviněného je možné pouze na základě nepochybně zjištěných skutečností a za použití procesních prostředků, které trestní řád umožňuje. Jestliže při provádění výslechu obviněného nebo svědka došlo k podstatné vadě, pak taková výpověď nemůže mít důkazní význam. Soud k ní nemůže přihlédnout a musí postupovat tak, jako kdyby zde taková výpověď nebyla. Důkazní situace musí odpovídat stavu před započetím procesně neúčinného výslechu. Autor dochází k závěru, že důkaz získaný nezákonným donucením nebo hrozbou takového donucení je stižen absolutní neúčinností. Poznatky v něm obsažené tedy nelze dále využívat v trestním řízení, a to ani jako operativní informace, na jejichž základě by mohly být opatřeny již procesně bezvadné důkazy. CR – cze rok: 2017, 10, 884-893 SIENIAWSKI, Piotr: Secesia v súčasnom medzinárodnom práve Cieľom tohto článku je definovanie pojmu „secesia“ prostredníctvom jeho kľúčových definičných elementov, pri súčasnom náčrte rôznorodosti vymedzenia tohto pojmu v doktríne medzinárodného práva. Taktiež rozoberá právo národov na sebaurčenie z hľadiska jeho vonkajšieho i vnútorného aspektu. Z uvedeného práva ako kogentnej normy medzinárodného práva s pôsobnosťou erga omnes odvodzuje časť teoretikov právo na secesiu. Článok poukazuje na skutočnosť, že zásada teritoriálnej integrity nemôže znamenať implicitný zákaz secesie, nakoľko táto zásada platí iba vo vzťahu medzi štátmi a nie medzi štátom a separatistickou entitou.V závere analyzuje diskurz v rámci doktríny medzinárodného práva vo vzťahu k otázke legality secesie a predkladá niekoľko úvah de lege ferenda ohľadom možného budúceho vývoja tohto inštitútu. CR – sla rok: 2017, 10, 894-914 BÁRTA, Jan: Deset let zákona o veřejných výzkumných organizacích Před deseti lety začal fungovat zákon o veřejných výzkumných institucích a aktuálně je ve Sněmovně projednáván návrh na zatím první jeho významnější novelizaci. Článek analyzuje podstatu této právnické osoby, zejména provádí její porovnání s příspěvkovou organizací. Pro ilustraci postavení tzv. poloautonomních státních organizací u nás i jinde se zabývá meteorologickou službou v ČR a v SRN se zjištěním, že jejich právní i ekonomické postavení je vysoce analogické. Tím je vyvráceno, co se používalo jako argument při zavádění nového typu právnické osoby, totiž tvrzení, že subjekty podobné našim příspěvkovým organizacím jsou v zahraničí neznámé. Zákon sám je ale autorem hodnocen kladně. Záporně je naopak hodnocen nynější návrh na jeho novelizaci. Ten totiž nevychází z dosavadních zkušeností, ale jen snižuje míru autonomie veřejných výzkumných institucí, a tím jde do značné míry proti věcem, které je v zákonu o veřejných výzkumných institucích nutno považovat za základní. CR – cze rok: 2017, 10, 915-27 CSUKÁS, Adam; recenze: TRETERA, J.R. – HORÁK, Z.: Tretera Jiří Rajmund - Horák Záboj. Církevní právo. Praha: Leges, 2016, 424 s. Garanti odborov cirkevného a konfesného práva na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej splnili svoj zámer vydať monografiu, ktorá bude náprotivkom presne pred rokom publikovanej práce Konfesní právo.V recenzovanom diele podávajú kurz práva cirkevného, teda práva jednotlivých náboženských spoločenstiev – cirkví, predovšetkým katolíckeho cirkevného práva kanonického. Monografia je vrcholným dielom českej vedy cirkevného práva a výsledkom viac než štvrťstoročnej pedagogickej činnosti autorov. CR – sla rok: 2017, 10, 928-932 Mon, 06 Nov 2017 11:46:30 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/nh_obzor/Narodohospodarsky_obzor_2017_3.txt Národohospodářský obzor – 2017/3 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/nh_obzor/Narodohospodarsky_obzor_2017_3.txt Peer Effects and Youth Smoking in the European Global Youth Tobacco Survey Silda Nikaj Pages: 219-238 DOI: 10.1515/revecp-2017-0012 JEL: I12; D1 Characteristics of the innovation activities of firms in Europe: a critical review of international differences Marek Vokoun Pages: 239-262 DOI: 10.1515/revecp-2017-0013 JEL: D24, L60, O33, O38 Determinants of SME Finance: Evidence from Three Central European Countries Ashiqur Rahman Jaroslav Belás M. Twyeafur Rahman Pages: 263-285 DOI: 10.1515/revecp-2017-0014 JEL: G21, O16 A DSGE Model of Slovakia with Frictional Labor Market and Monetary Regime Switch Adam Pápai Pages: 287-313 DOI: 10.1515/revecp-2017-0015 JEL: C51, E24, E52, J60 Determinants of the Shadow Economy in the Czech Regions: A Region-Level Study Jakub Buček Pages: 315-329 DOI: 10.1515/revecp-2017-0016 JEL: H26, O17 Regional terminals on high-speed lines: to build or not to build? A report from the 11th Telč seminar 2016 Martin Kvizda Mon, 06 Nov 2017 11:45:16 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_manag/Ekonomie_a_management_2017_3.txt Ekonomie a management – 2017/3 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_manag/Ekonomie_a_management_2017_3.txt ECONOMIC VALUE OF ECOSYSTEM SERVICES IN THE EASTERN ORE MOUNTAINS Ondřej Vojáček, Jiří Louda The Eastern Ore Mountains landscape has its speci?c and unique character. In particular, it is due to several speci?c landscape elements and biotopes, which either do not exist in other locations or are not as frequent. These locally speci?c ecosystems include notably montane meadows, clearance cairns and natural streams. více THE DOWNSIDE RISK APPROACH TO COST OF EQUITY DETERMINATION FOR SLOVENIAN, CROATIAN AND SERBIAN CAPITAL MARKETS Mirela Momcilovic, Dejan Zivkov, Sanja Vlaovic Begovic The cost of equity represents signi?cant input in the investment process evaluation, company valuation or in the process of an acquisition. In developed countries, the cost of equity is usually determined on the basis of Capital Asset Pricing Model – CAPM (Sharpe, 1964; Litner, 1965) according to which in the state of market equilibrium investors expect return from the security proportional to its systematic risk. The model uses beta coef?cient of secutity as a measure of systematic risk. The CAPM disregards unsystematic risk, because the model assumes that investors hold highly diversi?ed portfolios, which enable investors to eliminate unsystematic risk (see Wagner & Lau, 1971; Klemosky & Martin, 1975). Investors at developed markets, besides CAPM often use some other asset pricing models, like Arbitrage Pricing Model (Ross, 1976) or Fama-French Three-Factor Model (Fama & French, 1992; 1993). více THE MARKETING-ENTREPRENEURSHIP PARADOX: A FREQUENCY-DOMAIN ANALYSIS Slavka T. Nikolić, Nikola Gradojević, Vladimir Đaković, Valentina Mladenović, Jelena Stanković The notion of entrepreneurship is not new, but entrepreneurship is continuously searching for new ideas while increasing their applications (Morris & Trotter, 1990; Morris, Lewis, & Sexton, 1994). Marketing and entrepreneurship are broadening their ?eld of synergic activity, but some gaps in this interaction still remain (Bhuian, Menguc, & Bell, 2005). Numerous studies have indicated the link between marketing and entrepreneurship (Murray, 1981; Morris & Paul, 1987; Herron, Sapienza, & Smith-Cook, 1992; Hills & LaForge, 1992; Becherer & Maurer, 1998; Morris, Schindehutte & LaForge, 2002; Kraus, Harms, & Fink, 2010; Gilmore, 2011, Hills & Hultman, 2011; Hultman & Hills 2011; Kurgun, Bagiran, Ozeren, & Maral, 2011; Morrish, 2011; Busenitz, Plummer, Klotz, Shahzad, & Rhoads, 2014), but a number of research question have remained underexplored. více WHY DO SOME MUNICIPALITIES APPLY ACCRUAL-BASED RULES MORE THAN OTHERS? EVIDENCE FROM TURKEY Selver Seda Ada, Johan Christiaens In recent decades, public sector accounting reforms have been one of the most striking aspects of the adoption of New Public Management (NPM) (Lapsley & Pallot, 2000; Christensen, 2007; Christensen & Parker, 2010; Ball & Craig, 2010; Pollanen & LoiselleLappointe, 2012). Accrual accounting, which is closely related to public-sector accounting reforms, has been studied in various contexts from various perspectives (Pallot, 1994; Shand, 1990; English, Guthrie, & Carlin, 2000; Ryan, 1998; Carnegie & Wolnizer, 1995; Barton, 1999; Carnegie & Wolnizer, 1999; Salinas, 2002; Carlin, 2005). více THE INTEGRATIVE MANAGEMENT MODEL FOR RESTRUCTURING SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SME) Andrius Tamošiunas Restructuring processes are continuous in market economies. Technological progress, diffusion of innovations results in market disruptions and convergences. The latter create new markets and value networks, impact the scope and scale of consumption and related businesses changing the nature of competition and market dynamics. Such evolution affects all sectors of economic systems including processes of integration and globalization, causing enterprises to restructure in order to maintain or strengthen their market position. více INNOVATIONS AMONG PEOPLE. HOW POSITIVE RELATIONSHIPS AT WORK CAN TRIGGER INNOVATION CREATION Aldona Glińska-Neweś, Agata Sudolska, Arkadiusz Karwacki, Joanna Górka Nowadays it is more and more frequently emphasized that organization’s ability to innovate is an explanatory factor in determining its competitiveness. It refers to the fact that contemporary organizations act under permanent pressure of economic, technological, political and social changes. Taking into account such an unstable environment, the issue that becomes signi?cant is enhancing organizational capacity to respond to external changes with some novel products, processes, ideas etc. (Nonaka & Takeuchi, 1995; Bessant, Lamming, Noke, & Philips, 2005; Bessant & Tidd, 2007; Ellonen, Blomqvist, & Puumalainen, 2008; Pietrzak & Łapińska, 2015). více THE IMPACT OF SOVEREIGN WEALTH FUND OWNERSHIP ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF FIRMS: THE EVIDENCE FROM EMERGING MARKETS Dariusz Urban Sovereign Wealth Funds (SWFs) are still considered to be new-born institutional investors, in international ?nancial markets, as well as innovative investment vehicles, despite their relatively long history. Several funds have been operating at a global level for more than ?fty years, however the number of those created after the year 2000 represents the majority of the total in existence. For many years, these state-run funds have been almost anonymous investors, existing in the shadows, maintaining a low pro?le in the public eye. SWFs have been regarded as investment vehicles established in order to manage, in a rational and pro?toriented way, pools of national wealth for future generations. více THE PRESENT STATUS OF SUSTAINABILITY CONCEPT IMPLEMENTATION BY BUSINESSES IN SELECTED INDUSTRIES IN THE SLOVAK REPUBLIC Viera Marková, Petra Lesníková, Alena Kaščáková, Miroslava Vinczeová The signi?cance of the business sustainability concept has been increasing not only abroad where it has been pursued by professionals as well as the general public for a longer time, but also here in Slovakia. It has evolved from the understood universal concept of sustainable development centred on bringing solutions to global problems and issues. It is mainly concerned with the use of limited natural resources, environmental exploitation, a ?ght against poverty, society polarization, etc. In a more comprehensive understanding, it involves the change and replacement of current production and consumption models with future, more sustainable ones. Looking at the complex and sectional issues of sustainable development, a positive relationship with the business sector can be observed. HEALTHCARE SYSTEMS AND PERFORMANCE EVALUATION: COMPARISON OF PERFORMANCE INDICATORS IN V4 COUNTRIES USING MODELS OF COMPOSITE INDICATORS Pavlína Hejduková, Lucie Kureková Healthcare systems have been providing clients with services of an increasingly higher quality thanks to many positive developments in healthcare, primarily the high level of expertise of healthcare personnel, improvements in technology, and speedier approaches to treating illnesses. However, the healthcare system has struggled with other various negative aspects: inappropriate structuring, poor management, or ineffective ?nancing. In light of these negative aspects and the support and development of the positive, these systems should be managed properly and their performance should be evaluated (Hejduková & Kureková, 2016b). FACTORS AFFECTING SENSITIVITY OF COMMERCIAL BANKS TO BANK RUN IN THE VISEGRAD COUNTRIES Pavla Klepková Vodová, Daniel Stavárek The recent ?nancial crisis has shown that liquidity risk plays an important role in the contemporary ?nancial system. This is especially true for economies that are traditionally based on banks and credit markets. A liquidity shock may propagate through a real channel or an information channel and then affect the entire ?nancial system (Frait & Komárková, 2011). As a systemic banking crisis can have costly consequences such as declines in gross domestic product growth, real house prices and real equity prices and increases in unemployment rate, real public debt, among other effects (Reinhart and Rogoff, 2009), it is not surprising that most regulators, policymakers and academics devote signi?cant attention to various aspects of liquidity risk measurement and management. THE PERCEPTION OF SELECTED ASPECTS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS BY BUSINESSES MAKING INVESTMENTS IN THE CZECH REPUBLIC Ivan Jáč, Marie Vondráčková Investment attractiveness re?ects how interesting the relevant territory, area or region is to businesses. The set of factors in?uencing the level of investment attractiveness includes both ?xed factors (geographic location, deposits of iron ore or large waterways), and factors manageable from the state policy viewpoint (education of the population, investment incentive policies, labour costs and the taxation rate). There are many indicators showing the strengths and weaknesses of a country and its economy, and whether the business environment is suitable for investors or if the business environment is risky and problematic. A MONTE CARLO METHOD SIMULATION OF THE EUROPEAN FUNDS THAT CAN BE ACCESSED BY ROMANIA IN 2014-2020 Gheorghe Săvoiu, Emil Burtescu, Vasile Dinu, Ligian Tudoroiu In the economic, econometric and demographic literature, there coexist a few concepts, seemingly similar but signi?cantly different, whose purposes are predictive, intended to restructure and optimize, but also from a natural scienti?c need to know, understand, predict or prevent processes and systems; such concepts as forecasting, estimation, designing, assessing, planning, prediction and prospecting (Săvoiu, 2007, p. 351) and, last but not least, the simulation. DEMOGRAPHIC, SOCIAL AND ORGANIZATIONAL CHARACTERISTICS ON THE LEVELS OF MOBBING AND SINGLE CASES OF HARASSMENT: THE MULTICOMPLEX APPROACH Jolita Vveinhardt, Dalia Štreimikiene Understanding of the reasons of destructive relationships in work environment is a big step towards the solution of the problem. In recent years, there are a growing number of studies which analyse various aspects of such relations in the work environment. Mobbing and harassment take a signi?cant place. However, when analysing academic literature, there is a dual problem: in many studies mobbing and single cases of harassment are researched separately. ANALYSING LARG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT COMPETITIVE STRATEGIES IN IRANIAN CEMENT INDUSTRIES Gholamreza Jamali, Elham Karimi Asl, Sarfaraz Hashemkhani Zolfani, Jonas Šaparauskas Supply chain refers to the complex network of relationships that organizations maintain with trading partners in order to procure manufacture and deliver products to services (Maleki & Cruz-Machado, 2013). From the supply chain as a network is expected to provide the right products and services on time with the required speci?cations at the right place to the customer. EFFECT OF INTEGRATION OF GREEN CONSTRUCTS AND TRADITIONAL CONSTRUCTS OF BRAND ON GREEN PURCHASE INTENTION OF CUSTOMERS Ahmad Esmaeili, Akbar Sepahvand, Reza Rostamzadeh, Izolda Joksiene, Jurgita Antucheviciene Most recently, a number of customers have shown concern over the considerable damage caused to the environment. Natural resources are gradually being replete, and climate change threats are the most important of these concerns (Euro barometer, 2011; European Commission, 2010; Lapinskiene et al., 2015; Barrier, 2016). Formerly, organizations avoided investing in support of the environment, which became a setback for their own future progress (Chen, 2010). Presently, as a result of increased attention to the environment, they tend to take greater responsibility for the environment than before (Chang & Chieng, 2006). Even the studies highlight the role of future generations as being vital toward eco-awareness (Simionescu, 2013; Csigéné Nagypál et al., 2015). Mon, 06 Nov 2017 11:42:03 +0100 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/demog/Demografie_2017_3.pdf Demografie – 2017/3 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/demog/Demografie_2017_3.pdf ČLÁNKY Jana Křesťanová – Roman Kurkin – Michaela Němečková Populační vývoj v České republice v roce 2016 Anna Šťastná – Jitka Slabá – Jiřina Kocourková Plánování, načasování a důvody odkladu narození prvního dítěte v České republice Branislav Šprocha – Pavol Ďurček Generačná plodnosť a koncentrácia reprodukcie žien Česka a Slovenska podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania SČÍTÁNÍ LIDU Pavla Pánová Sčítání lidu 2016 v Kanadě RECENZE Hana Hašková Kontext, příčiny a důsledky bezdětnosti v Evropě Martin Holub Stárnutí populace, plodnost a sociální zabezpečení ZPRÁVY Demografické a geodemografické aplikace ve veřejné a komerční sféře Životní jubileum Ludmily Fialové Regióny v demografickej perspektíve Tři vzpomínky na Pavla Čtrnácta Fórum rodinné politiky 9. ročník konference Mladých demografů se uskuteční v únoru 2018 PŘEHLEDY Šárka Daňková – Hana Otáhalová Zdravotní stav české populace podle výběrového šetření o zdraví EHIS Radek Havel Pohyb obyvatelstva ve městech nad 20 tisíc obyvatel v roce 2016; Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2016 podle krajů a okresů BIBLIOGRAFIE Thu, 12 Oct 2017 15:14:17 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_9.pdf Práce a mzda – 2017/9 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pam/Prace_a_mzda_2017_9.pdf AKTUALITY 2 Pracovněprávní aktuality JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., Mgr. Gabriela Piková 7 Daňové aktuality Ing. Dana Trezziová, Ing. Jitka Žaloudková TÉMA MĚSÍCE 9 Novela zákona o zaměstnanosti a souvisejících zákonů JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., David Smolař 12 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ PRACOVNÍ PRÁVO 13 Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb - I. část JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Bořivoj Šubrt 20 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky: Aplikace v podmínkách inspekce práce Mgr. Aleš Kalvoda KONTROLY U ZAMĚSTNAVATELE 28 Nezahrnutí pojistného do vyměřovacího základu v minulém kontrolním období Ing. Michal Ztratil SOCIÁLNI ZABEZPEČENÍ 30 Základní informace k nové dávce nemocenského pojištění - otcovská JUDr. Jan Přib ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 32 OSVČ zaměstnavatelem ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk ZAMĚSTNANOST 35 Povinný podíl po novele zákona o zaměstnanosti Mgr. Eva Svěrčinová 38 Aktuální judikatura k podpoře v nezaměstnanosti - 2. část JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler PERSONALISTIKA 43 Čtyři mýty spojené s řízením lidí doc. Dr. Jan Urban, CSc. JUDIKATURA 49 Nadbytečnost zaměstnance a delší pracovní doba JUDr. Petr Bukovjan NÁZORY, STANOVISKA 52 Výkladová stanoviska AKV (XX.) - I. část 56 VZDĚLÁVACÍ KURZY Wed, 04 Oct 2017 13:08:32 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/bankov/Bankovnictvi_2017_9.pdf Bankovnictví – 2017/9 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/bankov/Bankovnictvi_2017_9.pdf ÚVODNÍK Čas digitalizace (Martina Sobkova) FOKUS Pět let bankovní daně na Slovensku (Martina Zemkova, Petr Dvořák) ROZHOVOR Pawet Kuchárski: Před deseti lety byla on-line banka zajímavostí, dnes se stává standardem (Tomáš Houdek) REGULACE Vízová povinnost či investování cizinců v novém Novelu zákona o insolvenci vnímáme pozitivně BANKY A FINANCE Proč odbory odmítají nabízenou kolektivní smlouvu? (František Hupka) Bitcoin a alternativní měny (Karel Fillner) EKONOMIKA Účet za devizové intervence nám ekonomika teprve vystaví (Martin Slaný) Vývoj hypotekárneho trhu v jednotlivých krajinách V4 (Helena Rudinská, Petr Strejček) ROZHOVOR Libor Bosák: Krize naučila finanční společnosti obezřetnějšímu přístupu (Martina Sobkova) SLOVENSKÉ BANKOVNICTVÍ Malé banky prechádzajú búrlivejším obdobím. Slovenský trh je menší o dve banky Radu za groš nemôže dať každý (Pave! Škrlniar) Cestovné poistenie: bez neho na dovolenku ani nemyslite TECHNOLOGIE Nebankovní poskytovatelé úvěrů vs. bankovní informační systém Překvapivá budoucnost bankovnictví (Jan Antoš} Z historie centrální banky Litvy, Lotyšska a Estonska (Zbyněk Kalabis) RETRO BANKOVNICTVÍ Devizová statistika jako nepostradatelný zdroj informací (Zdeňka Fojtáková) Wed, 04 Oct 2017 13:07:38 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_9.txt Právník – 2017/9 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_9.txt MARTINY, Dieter: Práva dítěte v rodinném právu – evropské tendence s. 737–750 MATEJKA, Ján – KRAUSOVÁ, Alžběta: Odpovědnost poskytovatelů hostingových služeb se zřetelem k povaze a druhu přenášeného obsahu s. 751–769 ŠKOP, Martin: Některé techniky jazykové metody interpretace práva s. 770–782 KRÁLÍK, Lukáš. Český zemský zákoník s. 783–798 FRYŠTENSKÁ, Marcela: Mediace a ekonomická analýza práva s. 799–811 RECENZE / REVIEWS KYSELA, Jan: Tomoszek Maxim. Podstatné náležitosti demokratického právního státu. 2015 s. 812–814 ŠMIHULA, Daniel: Krošlák Daniel a kol. Ústavné právo. 2016 s. 814–817 BRIM, Luboš: Posner Richard A. Divergent Paths: The Academy and the Judiciary. 2016 s. 817–819 PALKOVSKÁ, Iva: Sehnálek David. Vnější činnost Evropské unie perspektivou práva unijního a mezinárodního. 2016 s. 820–822 Wed, 04 Oct 2017 12:47:37 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_8.txt Právník – 2017/8 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_8.txt MARTINY, Dieter: Práva dítěte v rodinném právu – evropské tendence s. 737–750 MATEJKA, Ján – KRAUSOVÁ, Alžběta: Odpovědnost poskytovatelů hostingových služeb se zřetelem k povaze a druhu přenášeného obsahu s. 751–769 ŠKOP, Martin: Některé techniky jazykové metody interpretace práva s. 770–782 KRÁLÍK, Lukáš. Český zemský zákoník s. 783–798 FRYŠTENSKÁ, Marcela: Mediace a ekonomická analýza práva s. 799–811 RECENZE / REVIEWS KYSELA, Jan: Tomoszek Maxim. Podstatné náležitosti demokratického právního státu. 2015 s. 812–814 ŠMIHULA, Daniel: Krošlák Daniel a kol. Ústavné právo. 2016 s. 814–817 BRIM, Luboš: Posner Richard A. Divergent Paths: The Academy and the Judiciary. 2016 s. 817–819 PALKOVSKÁ, Iva: Sehnálek David. Vnější činnost Evropské unie perspektivou práva unijního a mezinárodního. 2016 s. 820–822 Wed, 04 Oct 2017 12:46:34 +0200