SVI: Obsahy časopisů – Ekonomický časopis Ekonomický časopis prináša state, diskusné príspevky a analytické štúdie z oblasti ekonomickej teórie, hospodárskej politiky, teórie a výsledkov sociálno-ekonomického prognózovania, peňažnej teórie a menovej politiky, podnikového manažmentu, bankovníctva, matematického modelovania, prierezových a odvetvových ekonomík, ako aj regionálneho a sociálneho rozvoja. Zaoberá sa otázkami svetovej ekonomiky, procesmi globalizácie a európskej integrácie. Prináša články z dejín ekonomického myslenia a národného hospodárstva, profily význačných slovenských a svetových ekonómov, recenzie teoretických prác a správy z vedeckého života. http://casopisy.svi.econ.muni.cz/?journal=1 cs (c) SVI ESF MU University information system self-made https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2017_10.txt Ekonomický časopis – 2017/10 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2017_10.txt Detecting Business Cycles and Concordance of the Demand-based Classified Production of the Visegrad Countries – Regime Switching Approach Ľubica ŠTIBLÁROVÁ, Marianna SINICAKOVAStrana 899, Číslo 10 - Ročník 65/2017 On the Regional Convergence of Income at District Level in Slovakia Iveta PAUHOFOVÁ, Tomáš ŽELINSKÝStrana 918, Číslo 10 - Ročník 65/2017 The Complex Typology of the Relationship between GDP and Its Sources Jana KOTĚŠOVCOVÁ, Jiří MIHOLA, Petr WAWROSZStrana 935, Číslo 10 - Ročník 65/2017 Delaying Payments in the European Union: An Empirical Dynamic Panel Data Analysis Isaac Kwame Essien OBENGStrana 952, Číslo 10 - Ročník 65/2017 How to Anticipate Recession via Transport Indices Petr JAKUBÍK, Seyit KERIMKHULLE, Saida TELEUOVAStrana 972, Číslo 10 - Ročník 65/2017 Wed, 17 Jan 2018 10:25:08 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2017_9.txt Ekonomický časopis – 2017/9 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2017_9.txt Untangling the Relationship between Skill Structure, Imports, and Exports: Evidence from Slovenian Matched Employer-Employee Data Mojca LINDIČ, Tjaša BARTOLJStrana 787, Číslo 9 - Ročník 65/2017 Evaluation of Fiscal Rules in the Euro Area and in the United Kingdom Ondřej SANKOT, Barbora HRONEŠOVÁStrana 808, Číslo 9 - Ročník 65/2017 Active Labour Market Policy Expenditure: What Affects It? Evidence from Nine OECD Countries Sanja BLAŽEVIĆ BURIĆ, Željko MRNJAVACStrana 834, Číslo 9 - Ročník 65/2017 Relationship between Fiscal Decentralization and Economic Growth in European Union Countries and Slovakia Lenka MALIČKÁ, Veronika ŠULIKOVÁ, Michal ŠOLTÉSStrana 856, Číslo 9 - Ročník 65/2017 The Working Poor in Post-Communist EU: What can Social Policy Change? Pavol BABOS Wed, 17 Jan 2018 10:24:13 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2017_8.txt Ekonomický časopis – 2017/8 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2017_8.txt Real Convergence of EU Economies: Do Structural Breaks Matter? Petar SORIĆ Strana 691, Číslo 8 - Ročník 65/2017 This study examines the real GDP convergence of EU Member States. It adds to the abundance of conditional convergence studies by utilizing a unit root test with up to two structural breaks, finding that the crisis has not stopped the long-run convergence within the EU. Differing from similar studies, we discriminate between up and down breaks in the convergence process, and apply the non-parametric Wilcoxon signed-rank test to identify variables that are coincidental with these shifts. Convergence accelerations are characterized by nominal exchange rate and unit labour cost changes, while slowdowns are followed by investment shocks. The importance of external trade is particularly emphasized during convergence accelerations. Several different robustness checks leave these findings quite intact. Non-governmental Organizations as Partners: Obstacles in the EU Cohesion Policy? Oto Potluka, Martin ŠPAČEK, Jiří REMRStrana 715, Číslo 8 - Ročník 65/2017 Kohezní politika EU vyžaduje interakci veřejného, soukromého a neziskového sektoru při tvorbě politik. Česká republika představuje ideální případovou studii pro identifikaci hlavních překážek úspěšné implementace tohoto přístupu, neboť čeští občané hodnotí schopnost nestátních neziskových organizací (NNO) ovlivnit realizované politiky ve své zemi na nejnižší úrovni ze všech členských států EU. Cílem studie je identifikovat a vysvětlit determinanty úspěchu a neúspěchu při zapojování NNO do tvorby veřejných programů. Metodický postup zahrnuje kombinaci hloubkových rozhovorů s představiteli NNO a zaměstnanci veřejné správy, revize oficiálních dokumentů, skupinové diskuse a přezkoumání závěrů studie zúčastněnými stranami. Hlavní překážky implementace principu partnerství jsou následující: nedostatečné kapacity a odpovědnost NNO; fluktuace státních zaměstnanců a zástupců NNO; závislost partnerství na osobních kontaktech; pozdní vstup NNO a nekonzultativní, informativní charakter partnerství. Testing Convergence toward Gibrat’s Law for Czech Manufacturing Firms Roman FIALA Strana 737, Číslo 8 - Ročník 65/2017 Článek se pokouší na vzorku českých firem ze zpracovatelského průmyslu zjistit, zda existuje konvergence k Gibratovu zákonu v období 2007 – 2015. Nejprve byla platnost Gibratova zákona za celé zkoumané období testována zvlášť na dvou vzorcích – velkých společnostech a malých a středních firmách. Platnost Gibratova zákona byla zkoumána pomocí lineárního autoregresního modelu. Zatímco pro velké společnosti nebyl odhalen žádný vztah mezi jejich velikostí a růstem, pro vzorek malých a středních firem byla platnost Gibratova zákona zamítnuta. Poté bylo testováno, zda existuje konvergence k platnosti Gibratova zákona, ta byla potvrzena u malých a středních firem. Quantification of Longevity Risk for Pension Insurance in V4 Countries Ján GOGOLA Strana 751, Číslo 8 - Ročník 65/2017 Riziko dlhovekosti vyjadruje neistotu o budúcom vývoji úmrtnosti. Je to riziko, že ľudia sa dožijú vyššieho veku, než sa očakávalo. Riziko dlhovekosti zaťažuje najmä dôchodkové systémy a penzijné poisťovne, ktoré vyplácajú vopred stanovené anuity. Predikcia budúcej úmrtnosti má preto zásadný význam pre dôchodkový systém. Naša analýza sa zaoberá úmrtnosťou vo vyššom veku (65 – 95 rokov), vzhľadom na to, že sa zameriava na aplikáciu súvisiacu s penzijný poistením, kde je riziko spojené s finančnými tokmi dlhodobejšie a je primárne spojené (okrem iného) s neistotou budúcich mier úmrtnosti. V našom príspevku sa zameriame na analýzu dlhovekosti v krajinách Vyšehradskej skupiny (V4) – Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko. Ukázali sme, že v prípade, ak by pretrvávalo dnešné tempo vývoja úmrtnosti, bude nutné podľa našich výpočtov zvýšiť súčasnú hodnotu anuít približne o 5 %, ak namiesto bežných úmrtnostných tabuliek z roku 2014 použijeme predikciu týchto tabuliek, tzv. kohortné (generačné) úmrtnostné tabuľky. Evaluation of Agriculture’s Economic Role in EU Countries Daniela ŠPIRKOVÁ, Beáta STEHLÍKOVÁ, a kol. Strana 763, Číslo 8 - Ročník 65/2017 V článku skúmame postavenie poľnohospodárstva v ekonomike krajín EÚ. Poľnohospodárstvo EÚ je veľmi heterogénne. Charakterizujeme ho pomocou podielu zamestnancov v poľnohospodárstve na celkovej zamestnanosti, podielu poľnohospodárstva na HDP a pridanej hodnoty v poľnohospodárstve na zamestnanca. Na účely kvantifikácie ekonomickej vý¬znamnosti poľnohospodárstva v danej krajine konštruujeme indexy AGRIT, resp. AGRI. Pri tom využívame aparát teórie fuzzy množín. Prínosom metódy je aj korektná kvantifikácia medzery medzi súčasným postavením poľnohospodárstva v danej krajine a požadovaným stavom. Pomocou zhlukovej analýzy identifikujeme skupiny krajín s podobným postavením poľnohospodárstva. Účinnosť agrárnej politiky EÚ testujeme overením sigma a beta konvergencie. Údaje za hodnotené roky 2005 – 2015 sú čerpané z databázy Eurostatu. Fri, 24 Nov 2017 13:58:59 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2017_7.txt Ekonomický časopis – 2017/7 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2017_7.txt Avoidance of Risk from the Contracting Authorities: Public Procurement Case Study Michal PLAČEK, František OCHRANA, a kol.Strana 587, Číslo 7 - Ročník 65/2017 Quantification of the Systematic Risk in Industries Helena Majdúchová, Daniela RYBÁROVÁ, a kol.Strana 602, Číslo 7 - Ročník 65/2017 Growth AspiratioGrowth Determinants of Immigrants Early Stage Entrepreneurs Karin ŠIREC, Polona TOMINCStrana 618, Číslo 7 - Ročník 65/2017 Actual Questions of Risk Management in Models Affecting Enterprise Performance Beáta ŠOFRANKOVÁ, Dana KISEĽÁKOVÁ, Jarmila HORVÁTHOVÁStrana 644, Číslo 7 - Ročník 65/2017 The Possibilities of Transition from Health Insurance Contributions to Earmarked Health Tax in the Czech Republic Jan MERTLStrana 668, Číslo 7 - Ročník 65/2017 Wed, 04 Oct 2017 12:44:45 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2017_5.txt Ekonomický časopis – 2017/5 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/ekon_cas/Ekonomicky_casopis_2017_5.txt Is There Convergence across European Countries? Simple Cluster Analysis Approach Stanislav BURIAN, Jakub FRYDRYCHStrana 393, Číslo 5 - Ročník 65/2017 Long-run Relations in a Small Open Economy of the Czech Republic and the Slovak Republic Jana HANČLOVÁ, Jana JURIOVÁ, Jana ZÁVACKÁStrana 408, Číslo 5 - Ročník 65/2017 An Empirical Analysis of the Relationship between Tax Structures and Economic Growth in CEE Countries Maja GRDINIĆ, Saša DREZGIĆ, Helena BLAŽIĆStrana 426, Číslo 5 - Ročník 65/2017 Public Spending and Economic Growth: An Empirical Analysis of Developed Countries Bernur ACIKGOZ, Serkan CINARStrana 448, Číslo 5 - Ročník 65/2017 Unemployment and Aggregate Demand in Spain Ondřej ČÍŽEKStrana 459, Číslo 5 - Ročník 65/2017 Wed, 23 Aug 2017 08:15:01 +0200