SVI: Obsahy časopisů – Daně a finance Časopis Daně a finance vznikl spojením dvou do roku 2006 samostatně vycházejících titulů „Daně“ a „Sbírka judikátů Orac – daňová“. Čtenáři tak dostávají kompaktní informační produkt, kde naleznou veškeré potřebné informace v prakticky použitelné podobě. Obsah časopisu je vytvářen ve spolupráci s předními odborníky na daňové a finanční právo a zahrnuje informace z oblasti daňové a účetní, rozbory daňových předpisů, otázky finančního trhu, bankovního dohledu a řadu dalších témat. Časopis je určen daňovým poradcům, finančním manažerům, bankovní sféře, pojišťovacím ústavům, obchodníkům s cennými papíry, státní správě a samosprávě, účetním, auditorům a řadě dalších uživatelů, kteří při své práci přicházejí do kontaktu s daňovou a finanční problematikou. http://casopisy.svi.econ.muni.cz/?journal=19 cs (c) SVI ESF MU University information system self-made https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2017_2.pdf Daně a finance – 2017/2 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2017_2.pdf Problematika sondování trhu dle nařízení MAR (Mgr. Luboš Mazanec) ..........................................................4 Právní úprava oznámení zůstatku a hodnoty oznamovaného účtu jako mezera v zákoně o mezinárodní spolupráci při správě daní (Mgr. Be. Lukáš Hrdlička).............................................................. 11 Zdanění příjmů vyplacených společníkovi společnosti s ručením omezeným (JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D.) ... 16 Analýza realizace evropských politik prostřednictvím státního rozpočtu na základě 10 principů správného rozpočtového řízení (Mgr. Ing. Irena Válkové)...........................................................20 The Costs of Feeling Sound and Safe - Financial Regulation in the Financial Crisis Aftermath (Mgr. VítKropjok, LLM.).................................................................................................................................. 28 Mon, 24 Jul 2017 10:32:19 +0200 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2017_1.pdf Daně a finance – 2017/1 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2017_1.pdf Odmítnutí odpočtu nebo osvobození jakožto nástroj potírání daňových podvodů na DPH (JUDr. Tomáš Sejkora) ...................................................................................................................................4 Nespolehlivá osoba a vybrané otázky nespolehlivého plátce (JiříStratil)........................................................ 11 K čemu zákaz zneužití práva? (část 2.) (Mgr. ing. Petra Kamínková) ............................................................ 15 Význam třídění výdajů územních samosprávných celků na běžné a kapitálové a dopady tohoto třídění pro jejich financování (JUDr. Ing. Michael Šefčík) ....................................................22 Prospectus liability in the Prospectus Directive (doc. JUDr. MichaelKohajda, Ph.D., a Mgr. Be. Erik lllmann) ..... 26 Aktuální judikatura (JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.).............................................................................................. 30 Tue, 09 May 2017 10:43:26 +0200 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2016_3_supplementum.pdf Daně a finance – 2016/4 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2016_3_supplementum.pdf Vztah daňového práva jako části finančního práva resp. veřejného práva a práva soukromého (Marie Karfíková).... 4 Niekoľko úvah o prienikoch verejných a súkromných záujmov v oblasti daňovo-právnych vzťahov (Vladimír Babčák) ..10 Právo veřejných výdajů v systému práva (Hana Marková) ............................................................................. 19 Daňové právo a jeho vnímanie v právnom poriadku (Mária Bujňáková) ........................................................22 Veřejné zakázky na pomezí práva soukromého a veřejného (Radim Boháč).................................................. 27 Verejnoprávne determinanty vkladových a úverových produktov (Ľubomír Čunderlík) .................................. 32 Právo finančního systému jako podobor finančního práva? (Michael Kohajda) ............................................. 36 Soukromé a veřejné v kontextu chápání daňových subjektů (Zdenka Papoušková a Taťána Špírková) ...........39 Problematika výkladu pojmu nemovitá věc v harmonizované právní úpravě DPH (Tomáš Sejkora)................. 47 Soukromoprávní a veřejnoprávní nástroje ochrany adresáta investičních služeb (Martin Hobza) ................... 54 Relevance finančního práva k jiným právním odvětvím (Petra Jánošíkova) .................................................... 58 Právní principy jako kritérium veřejnoprávního charakteru finančního práva (Jakub Vojtěch).........................63 Právo na soukromí v kontextu správy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění (Michal Tuláček)........ 70 Finanční arbitr - jeho postavení a role ve finančním právu (Roman Vybíral)..................................................80 Harmonizace přímého zdanění v Evropské unii (Aneta Vondráčková)...........................................................83 Vybraná ustanovení nového občanského zákoníku ve světle práva kapitálového trhu (Luboš Mazanec)........87 Vymezení účetního/bilančního práva (Dana Bárková) ..................................................................................93 Veřejnoprávní regulace online hazardních her nejen z pohledu zákona o hazardních hrách - hlavní principy a zbývající otazníky kolem nové regulace online hazardních her (Jan Řehola a Václav Ulrich) ........................99 Transatlantic Trade and Investment Treaty in the Light of the Newly Proposed Dišpute Settlement System (Vít Kropjok) Fri, 10 Feb 2017 09:50:45 +0100 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2016_3.pdf Daně a finance – 2016/3 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2016_3.pdf Ke kodifikaci daňového práva (doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.) ........................................................................4 Znovuzavedení trestnosti přípravy zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (Jiří St rat it) ....................................................................................................................................................9 Organizační uspořádání dohledu nad finančním trhem v Belgii (doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.)............. 15 The Banking Sector in Portugal and in the Czech Republic: what good comes from the Banking Union (Filipe Maia Alexandre) ............................................................................................................................... 19 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act v the Bank Recovery and Resolution Directive (Mgr. Vít Kropjok) ................................................................................................. 28 Tue, 15 Nov 2016 12:57:44 +0100 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2016_2.pdf Daně a finance – 2016/2 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/dane/Dane_a_finance_2016_2.pdf Problematika pozastavení obchodování s investičním nástrojem a jeho vyloučení z obchodování na regulovaném trhu podle MiFID II (Mgr. et Mgr. Luboš Mazanec) .................................................................4 Finančná asistencia banky podľa slovenského zákona o bankách (podstata a interpretácia normatívneho zákazu) (Doc. JUDr. Ľubomír Čunderíík, PhD.).................................. 11 Několik poznámek k financování územních samosprávných celků z prostředků Evropské unie (JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.) ..................................................................................................................... 15 Spojení osob jako podmínka členství ve skupině u daně z přidané hodnoty (Zuzana Kořínková) ...................20 Abuse of Rights in Relation to VAT (JUDr. Tomáš Sejkora, Mgr. Ivo Smrž)..................................................... 25 Wed, 27 Jul 2016 13:06:53 +0200