SVI: Obsahy časopisů – Demografie Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje je jediným odborným demografickým časopisem v České republice. Vychází od roku 1959 a vydává jej Český statistický úřad. Zveřejňuje aktuální články, analýzy a přehledy o populačním vývoji v ČR i v zahraničí, poskytuje data o sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti, úmrtnosti, potratovosti, o migraci a analýzy populačních cenzů. Ve zpravodajské části přináší informace o české a zahraniční literatuře v podobě recenzí a anotací a o hlavních demografických akcích. Studie jsou opatřeny abstrakty a resumé v angličtině. http://casopisy.svi.econ.muni.cz/?journal=20 cs (c) SVI ESF MU University information system self-made https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/demog/Demografie_2017_4.pdf Demografie – 2017/4 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/demog/Demografie_2017_4.pdf ČLÁNKY Branislav Šprocha – Pavol Tišliar Some Remarks on the Fertility Transition in Slovakia in the Early 20th Century Eva Grmanová Demographic Ageing in the Regions of Slovakia and the Czech Republic in 2011–2015 Jana Vrabcová – Šárka Daňková – Kateřina Faltysová Healthy Life Years in the Czech Republic: Different Data Sources, Different Figures Dan Kašpar – Klára Hulíková Tesárková – Boris Burcin The Development of Regional Mortality Disparities in the Czech Republic in the Period 1991–2015 RECENZE Martina Miskolczi The Vienna Yearbook of Population Research 2015 Jaroslav Maryáš The Historical Population Atlas of the Czech Lands ZPRÁVY Ansley Coale (1917–2002) 160 Years since the First Census on the Territory of the Czech Republic Johann Peter Süssmilch (1707–1767) – His Life and Contributions The 9th Conference of ‘Young Demographers’ Will Take Place in February 2018 Fifty Years since the Foundation of the Commission for Historical Demography PŘEHLEDY Radek Havel Population and Vital Statistics of the Czech Republic 2016: Cohesion Regions and Regions; Population and Vital Statistics of the Czech Republic 2016: Towns with More Than 50,000 Inhabitants BIBLIOGRAFIE Thu, 18 Jan 2018 13:44:17 +0100 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/demog/Demografie_2017_3.pdf Demografie – 2017/3 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/demog/Demografie_2017_3.pdf ČLÁNKY Jana Křesťanová – Roman Kurkin – Michaela Němečková Populační vývoj v České republice v roce 2016 Anna Šťastná – Jitka Slabá – Jiřina Kocourková Plánování, načasování a důvody odkladu narození prvního dítěte v České republice Branislav Šprocha – Pavol Ďurček Generačná plodnosť a koncentrácia reprodukcie žien Česka a Slovenska podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania SČÍTÁNÍ LIDU Pavla Pánová Sčítání lidu 2016 v Kanadě RECENZE Hana Hašková Kontext, příčiny a důsledky bezdětnosti v Evropě Martin Holub Stárnutí populace, plodnost a sociální zabezpečení ZPRÁVY Demografické a geodemografické aplikace ve veřejné a komerční sféře Životní jubileum Ludmily Fialové Regióny v demografickej perspektíve Tři vzpomínky na Pavla Čtrnácta Fórum rodinné politiky 9. ročník konference Mladých demografů se uskuteční v únoru 2018 PŘEHLEDY Šárka Daňková – Hana Otáhalová Zdravotní stav české populace podle výběrového šetření o zdraví EHIS Radek Havel Pohyb obyvatelstva ve městech nad 20 tisíc obyvatel v roce 2016; Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2016 podle krajů a okresů BIBLIOGRAFIE Thu, 12 Oct 2017 15:14:17 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/demog/Demografie_2017_2.pdf Demografie – 2017/2 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/demog/Demografie_2017_2.pdf ČLÁNKY Martin Furmanik Vývoj národnostnej a socioekonomické štruktury Spišského regiónu v prvých dvoch decéniách 20. storočia v zrkadle sčítaní obyvateľstva z rokov 1910, 1919 a 1921 Branislav Šprocha Rómska populácia na Slovensku a kohortná plodnosť rómskych žien podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 Kateřina Podolská – Jitka Rychtaříková The Impact of Cosmic-origin Background Radiation on Human Survival in the Czech Republic SČÍTÁNÍ LIDU Josef Škrabal Příprava sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 RECENZE Jitka Rychtaříková Understanding Demographic Transitions ZPRÁVY Z České demografické společnosti Dagmara Dzúrová se dožívá významného životního jubilea Životní jubileum Eduarda Maura Jaroslav Kraus šedesátiletý PŘEHLEDY Michala Lustigová – Naděžda Čapková Prevalence rizikových faktorů srdečně-cévních onemocnění v Česku z pohledu demografických charakteristik – vybrané výsledky studie EHES Thu, 13 Jul 2017 11:06:06 +0200 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/demog/Demografie_2016_4.pdf Demografie – 2016/4 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/demog/Demografie_2016_4.pdf ČLÁNKY 299 Roman Kurkin, Michaela Němečková, Terezie Štyglerová Population Development in the Czech Republic in 2015 320 Lucie Pospíšilová – Jakub Novák Mobile Phone Location Data: New Challenges for Geodemographic Research 338 Zdeněk Pavlík Thomas Robert Malthus (1766–1834) SČÍTÁNÍ LIDU 349 Anna Podpierová Register-Based Statistics in the Netherlands RECENZE 350 Kornélia Cséfalvaiová Low Fertility, Institutions, and Their Policies: Variations across Industrialized Countries 351 Martina Miskolczi The Vienna Yearbook of Population Research 2014 ZPRÁVY 354 European Population Conference 356 The 8th Conference of ‘Young Demographers’ Will Take Place in February 2017 357 A Tribute to Felix Koschin 357 Prof. Milan Myška, Dr. h. c. (* 13. 4. 1933 – † 8. 7. 2016) 359 The Outstanding Czech Sociologist Ivo Možný Has Passed Away 360 PhDr. Milan Aleš in Memoriam 360 Health Surveys in the Czech Republic: EHIS and EHES 2014 PŘEHLEDY 363 Radek Havel Population and Vital Statistics of the Czech Republic 2015: Towns with More Than 50,000 Inhabitants; Population and Vital Statistics of the Czech Republic 2015: Cohesion Regions and Regions 365 Jana Křesťanová Life Expectancy in Districts of the Czech Republic from 2001 to 2015 Thu, 26 Jan 2017 12:50:10 +0100 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/demog/Demografie_2016_3.pdf Demografie – 2016/3 https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/demog/Demografie_2016_3.pdf ČLÁNKY 197 Ondřej Nývlt Ženy v rodinných domácnostech s dětmi a jejich postavení na trhu práce v kontextu vývoje po roce 1989 Women in Family Households with children and their Position in the Labour Market in the context of Development since 1989 213 Markéta Růžičková – Dana Hamplová Analýza vztahu náboženského vyznání a plodnosti ve sčítání lidu 2011 (se zařazením vlivu dalších proměnných) An Analysis of the Relationship between Religious Belief and Fertility in the 2011 census (Including the Influence of other Variables) 230 Branislav Šprocha Transformácia sobášnosti slobodných v Českej a Slovenskej republike v prierezovom a kohortnom pohľade The transformation of nuptiality of single persons in the Czech Republic and the slovak Republic in a transversal and a cohort Perspective 249 Michaela Němečková – Anna Šťastná Determinanty nevyplnění údajů o otci do hlášení o narození the Determinants of Missing Data on Fathers in Birth Reports SČÍTÁNÍ LIDU 263 Eliška Sudková Konzultace s uživateli dat o obsahu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 Consulting with Data users on the content of the Population and Housing census in 2021 265 Martina Kampichler Využití dat ze sčítání 2011 v rámci projektu Flows Using Data from the 2011 census in Project Flows RECENZE 267 Vladimír Hulík Co je nového ve vzdělávání What's new in education 269 Lucie Vidovićová Postarat se ve stáří Old Age security ZPRÁVY 272 Demografové migrují do Jižních Čech: Aneb poznámky z letošního XLVI. ročníku vědecké konference České demografické společnosti z Jindřichova Hradce The Migration of Demographers to south Bohemia: notes on the 46th Annual conference of the czech Demographic society in Jindřichův Hradec 275 Mezinárodní workshop o vícečetných příčinách úmrtí International Workshop of the Multicause network 278 Zemřela Janina Jóźwiak Janina Jóźwiak Has Passed Away 278 Konferencia SMTDA 2016 The SMTDA conference 2016 280 Adolphe Quetelet (1796–1874) – všestranný vědec Adolphe Quetelet (1796–1874) – Polymathic scholar PŘEHLEDY 282 Radek Havel Pohyb obyvatelstva České republiky ve městech nad 20 tisíc obyvatel v roce 2015; Pohyb obyvatelstva České republiky v roce 2015 podle krajů a okresů Population and Vital statistics of the czech Republic in 2015: towns with More than 20,000 Inhabitants; Population and Vital statistics of the czech Republic 2015: Regions and Districts Mon, 26 Sep 2016 15:23:56 +0200