SVI: Obsahy časopisů – Pojistné rozpravy Pojistně teoretický bulletin. Nově od října 2011: na webu periodika jsou dostupné plné texty článků z let 1998–2008. http://casopisy.svi.econ.muni.cz/?journal=26 cs (c) SVI ESF MU University information system self-made http://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/poj_rozpra/Pojistne_rozpravy_2015_33.pdf Pojistné rozpravy – 2015/33 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/poj_rozpra/Pojistne_rozpravy_2015_33.pdf Inteligentní regulace a jak se k ní dostat? / Smart regulation and how to approach it? Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc, MBA, předseda redakční rady Aktuální vývoj regulace pojišťovnictví v EU / Current development of insurance regulation in the EU JUDr. Jana Herboczková, Ministerstvo financí Aktuální vývoj Solvency II - delegované akty / Current developments Solvency !l - delegated acts Mgr. Kamila Simonová, Allianz pojišťovna, a.s. Český pojistný trh se (ne)vrací na cestu efektívnosti / Czech insurance market (doesn't) return to the path of efficiency prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc, prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc, Vysoká škola ekonomická v Praze Směrnice o distribuci pojištění ve finále / Insurance Distribution Directive in final sfoge Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc, MBA, předseda redakční rady Funkce kontroly zajišťování shody s předpisy v novele zákona o pojišťovnictví a Solventnosti II / Compliance Function in Amendment of the Insurance Act and Solvency II laws and regulation Drahomír Kubáň Dlouhodobý marketing / Long-term marketing Ing. Daniel Nytra, marketingový specialista Právní a etické podmínky pro reklamu pojišťoven / Legal and Ethical Conditions for Advertising of Insurance Companies Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc, MBA, předseda redakční rady Pojistná legislativa dva roky po účinnosti nového občanského zákoníku - nejasnosti přetrvávají... / The insurance legislation two years after the effectiveness of the new Civil Code - uncertainties persist... Mgr. Lucie Jandová, předsedkyně PS občanský zákoník ČAP, pojišťoven, Generáli Pojišťovna a.s. Recenze publikace Jaroslav Mesršmíd: Regulace pojišťovnictví v EU Mgr. Viktor Peterka, ČSOB Pojišťovna Tue, 05 Jan 2016 11:26:28 +0100 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/poj_rozpra/Pojistne_rozpravy_2014_32.pdf Pojistné rozpravy – 2014/32 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/poj_rozpra/Pojistne_rozpravy_2014_32.pdf Nová legislativa - rok 2014 a... / New legislation - 2014 and ... Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc, MBA, předseda redakční rady Český pojistný trh je po dvaceti letech existence stabilní a bezpečný / Czech insurance marker is stable and safe after twent years of existence prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc, prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc, Vysoká škola ekonomická v Praze Srovnání pojistných trhů na základě dat OECD / Comparison of insurance markets based on OECD data RNDr. Petr Jedlička, Ph.D., SUPIN s. r. o. K implementaci směrnice Omnibus II / The implementation of the Omnibus II Directive PhDr. Vladimír Přikryl, JUDr. Jana Cechová, Ministerstvo financí Aktuální vývoj Solvency II delegovaných aktů / Current development of Solvency II Delegated Acts Mgr. Kamila Simonová, Allianz pojišťovna, a.s., předsedkyně Řídicího výboru projektu S II a zástupce ČAP v pracovní skupině Insurance Europe Výkaznictví a obchodní plánování v rámci Solventnosti II / Reporting and business planning in the context of Solvency II Ing. Imrich Lozsi K uplatnění zásady proporcionality v S II / To implementation of the proportionality principle in S II Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc, MBA, předseda redakční rady Návrh ocenění pojistných závazků podle IFRS / Valuation of the for insurance contracts liabilities according to the draft IFRS Mgr. Zdeněk Roubal, KPMG Central and Eastern Europe Ltd. Zelená kniha o pojištění pro případ přírodních a člověkem způsobených katastrof / GREEN PAPER on the insurance of natural and man-made disasters Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc, MBA, předseda redakční rady Účinná ochrana proti nebezpečí požáru / Effective prevention method against danger of fire Ing. Jiří Janata, CSc. První zkušenosti s aplikací nového občanského zákoníku v pojištění a první podněty k jeho novelizaci / First experience with application of the new Civil Code in insurance and first proposals for amendments Mgr. Lucie Jandová, předsedkyně PS občanský zákoník ČAP Modely úmrtnosti a jejich srovnání na datech České republiky / AAortalitymodels and their comparison on data of the Czech Republic RNDr. Petr Sotona, Ernst & Young, s.r.o. (EY) Mon, 15 Dec 2014 13:19:30 +0100 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/poj_rozpra/Pojistne_rozpravy_2013_31.pdf Pojistné rozpravy – 2013/31 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/poj_rozpra/Pojistne_rozpravy_2013_31.pdf A je zde globální spolupráce pojišťoven / Global cooperation of insurance companies starts off Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc, předseda redakční rady Pojistný trh stagnuje, stejně jako jeho efektivnost / The insurance market is stagnating, and so is its effectiveness prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc, prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc, Vysoká školo ekonomická v Praze Ke změně zákona č. 168/1999 Sb. a změně zákona č. 277/2009 Sb. podle vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva / Comments on changes to Act No. 168/1999 Coll. and Act No. 277/2009 Coll. pursuant to the draft government law which amends certain acts in relation to the recodification of civil law PhDr. Vladimír Přikryl, JUDr. Jana Čechová, Ministerstvo financí K náhradě újmy způsobené porušením péče řádného hospodáře po rekodifikaci / Compensation of damage caused by breach of due care after the recodification JUDr. Petr Cech, Ph.D., LL.M., Právnická fakulta UK v Praze Bílá kniha - Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody / While Paper - An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc, Česká asociace pojišťoven K praktickým problémům implementace NOZ do pojištění / Practical problems of the implementation of the new Civil Code in the insurance industry Mgr. Lucie Jandová, předsedkyně PS Občonský zákoník ČAP Pasivní bezpečnost motorových vozidel / Passive safely of motor vehicles prof. Ing. František Vlk, DrSc. Sdílení osobních údajů zákazníků více organizacemi poskytujícími finanční služby / Sharing of customer personal data by more organizations providing financial services Drahomír Kubáň, advokát (dříve Allianz pojišťovna, a.s.) Přehled obsahu obecných pokynů k přípravě na Solventnost II / Overview of Guidelines on preparing for Solvency I: Ing. Hana Beránková, Ministerstvo financí Jednání o režimu podle Solvency II se opět dala do pohybu po uveřejnění zprávy EIOPA k tzv. long-term guarantees / Negotiations on Solvency II regime have resumed after the publication of the EIOPA report on so-called long-term guarantees JUDr. Jana Herboczková, Ministerstvo financí Implicitní hodnota v životním pojištění / Embedded value in life insurance Mgr. Tomáš Havel, Skupina AXA (ČR a SR) Výpočet kapitálu pomocí přístupu „nested stochastic" a jeho alternativ / Capital modelling using a "nested stochastic" approach and its alternatives Ing. Petr Svojítka, Deloitte Advisory s.r.o. Encyklopedický slovník pojmů z oblasti pojišťovnictví / Encyclopedic glossary of insurance terms Tue, 26 Nov 2013 10:55:28 +0100 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/poj_rozpra/Pojistne_rozpravy_2013_30.pdf Pojistné rozpravy – 2013/30 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/poj_rozpra/Pojistne_rozpravy_2013_30.pdf Solventnost II a úroveň 3 / Solvency II and Level 3 ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., předseda redakční rady Nutnost změn v přístupech komerčního pojištovníctví k nové kvalitě rizik a jejich finančnímu řešení / The necessity of changes in attitudes of private insurance industry to new quality of risks and their financial solutions prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc, prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze Interní modely v praxi / Internal models in practice Vojtech Pivný, Aílianz pojišťovna, a.s. Akciová společnost po rekodifikaci ,/Joinf-sfock company after recodification JUDr. Petr Čech, Ph.D., LLM. Poslední vývoj Solvency II na evropské úrovni / Latest developments ol Solvency II at the European level JUDr. Jana Herboczková, Ministerstvo financi Řídící a kontrolní systém - jeden z kritických faktorů úspěchu při plnění požadavků Solventnosti II / System of governance - one of fhe critical factors of success in meeting the Solvency II requirements Drahomír Kubáň, Allianz pojišťovno, a.s. Některé zásadní změny navrhované v novele zákona o pojištovníctví v souvislosti s implementací směrnice Solventnost II / Some key changes proposed in an amendment to the Insurance Act related to the implementation of the Solvency 11 Directive PhDr. V'iadimir Přikryl, JUDr. Jana Čech ová, Ministerstvo financí Co přináší návrh IMD2? / What does fhe IMD2 legislative draft bring? Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., Česká asociace pojiŠtbven Zdroj financování podniku a pojistné plnění (definice pojmu) / Source of financing of undertaking and insurance benefits (definition of the term) Ing. František Kalouda, CSc., MBA, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Důchodová reforma - zavedení fondového důchodového pilíře a reforma penzijního připojištění / Pension reform - implementation of the funded pension pillar and reform of fhe currenf supp\emen\ary pension insurance Mgr. Irena Kubátová, Ministerstvo financí Právní úprava obchodního zastoupení v novém občanském zákoníku / Legal regulation of commercial representation in new Civil Cede Mgr. Viktor Peterka, ČSOB Pojištbvna, a.s., člen holdingu ČSOB Systemický přístup k risk appetite / Systemic approach to risk appetite Mgr. Jan Sváb, Ph.D., Kooperativo pojišíbvna, a.s., Vienna Insurance Group K otázkám implementace FATCA s přihlédnutím k evropským pravidlům ochrany osobních údajů / The issues of FATCA implementation with regard to European rules of personal data protection Mgr. Josef Prokeš, Úřad pro ochranu osobních údajů Možné změny v přístupech pojišťoven při posuzování rizika a následného plánování opatření a zdrojů / Pos5ib(e changes in insurers' approaches fo risk assessment and subsequent planning oř measures and resources Ing. Roman Urban, Ph.D., Ing. Nela Urbanová, Univerzita obrany Pasivní bezpečnost motorových vozidel / Passive safety of motor vehicles prof. Ing. František Vlk, DrSc. Mon, 18 Mar 2013 15:11:13 +0100 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/poj_rozpra/Pojistne_rozpravy_2012_29.pdf Pojistné rozpravy – 2012/29 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/poj_rozpra/Pojistne_rozpravy_2012_29.pdf Úvodník / Edlloricrl Pojišlbvnictví a systémová rizika / Insurance and systemic risks Ing. Jaroslov Mesršmid, CSc., predseda redakční rady Vývoj Solvency II a prováděcích opatření v Evropské unii / Development of Solvency II and implementing measures in ihe European Union JUDr. Jana Herboczkovó Ing Hana Beránková, Ministerstvo financí Solvency II - aktuální vývoj a některá diskutovaná témata z Level 2 a Level 3 / Solvency II - current development and the most discussed topics of Level 2 and Level 3 Mgr. Kamila Simonová, Česká pojišlbvna a.s. Technické rezervy v Solventností H - málo pravděpodobné událostí / Technical provisions in Solvency II - less liksty evens Mgr. Ing. Jakub Mertl, DIRECT pojišťovno, a. s Financování českého zdravotnictví trochu jinak / Financing of Czech heallh care - on alternative method RNDr. Ing, Jiří Némec, CSc Riziko compliance a riziko právní jako operační rizika pojištovny / Compliance risk and legal risk as an insurers operational risk; Drahomír Kubáň, Allianz pojišťovna, a. e, PEICL - počátek cesty k jednotnému evropskému pojistnému právu? /' PEICL- the beginning of a rood to Europe's universal insurance legislate Mgr. Hynek Ružička, Česká pojišrbvno a, s Přezkum třetí protiprací směrnice a jeho možné dopady na české pojišťovnictví / Review oF faa third directive to combat money laundering and ils potentiol impact on the Czech insurance industry Ing. Povel Macek, Komerční pojišťovna, o. 5. Riziko dlouhověkosti a projekce úmrtnosti v České republice / Longevity risk and mortality projection in the Czech Republic Mgr. Petra Černoyová, KPMG česká republika, s.r.o. Soukromé pojištění a dlouhodobá péče / Private insurance and longterm care Ing. Jaroslov Mesršmid, CSc, Česká asociace pojišťoven Některé aktuální problémy českého pojistného trhu / Current problems of Czech insurance market prof. Ing. Jaroslav" Daňhel, CSc., prof. Ing. Evo Ducháčková, CSc., Vysoká škola ekonomická Kvantifikace a statistiky škod na zdraví „povinného ručení" se zaměřením na typové znaky vážných škod na zdraví / Quantification and bodiEy injuries statistics within the scope of Motor Third-Party Liability insurance with a focus on type classification of severe bodily injuries RNDr Petr Jedlička, Ph.D., SUPIN, s. r o. Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací - systémy pro zefektivnění českého trhu práce nejen v oboru pojišťovnictví / The National Occupations System and the National Qualifications System - systems designed lo increase the Czech labour market efficiency not |ust in the insurance industry Ing. Bohumil Muzík, Svoz průmyslu q dopravy ČR Odhad potenciálu pojistného trhu / Estimate of insurance market potential Ing. Kateřina Lhotská, Ness Czech s. r. o. Uplatňování smernice Rady 2004/113/ES v pojišťovnictví s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-236/09 {Test-Achats) / Implementation of the Council Directive 2004/11 3/ES in the insurance sector with regard to the ruling of the Court of Justice of the European Union concerning cose C-236/09 [Tesl-AchalsJ JUDr. Jana Čechová, PhĎr, Vladimír Přikryl, Ministerstvo financí Elektronická kontraktace v pojišťovnictví / Electronic contracts in insurance prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., li.M,, soudní znalec, člen Legislativní rady vlád1/ ČR Vzpomínka na profesora Petra Mand la / In Memory of Petr Mandl Petr Bohurnský, predseda České společnosti aktuárů Nové knihy - recenze / New books - Review prof. Ing. Jaroslav Voslatek, CSc. Publikace: Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení (vybrané kapitoly), Petr Dobiáš, Praha: Leges, 2011, 272 5. / Publication: International insurance law with respect to an insurance sertlernent in arbitration proceedings Iselecled chapters], Petr Dobiáš, Prague. Leges, 201 I, 272 p. Mgr. Viktor Peterka, ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Fri, 09 Nov 2012 14:01:03 +0100