SVI: Obsahy časopisů – Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Uveřejňuje aktuální statě v oblasti vnitrostátního, komunitárního i mezinárodního práva, filozofie, politické vědy a dalších, s právem souvisejících vědních oborů. http://casopisy.svi.econ.muni.cz/?journal=9 cs (c) SVI ESF MU University information system self-made https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2018_1.txt Právník – 2018/1 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2018_1.txt Veronika Svoboda: Okolnosti a techniky vzniku a změn ústav se zvláštním zřetelem ke vzniku Ústavy České republiky — s. 1–13 Veronika Kleňová: Odkladacia podmienka (condicio suspensiva) a počiatočná lehota (dies a quo) v závete podľa občanského zákoníka č. 89/2012 Sb. — s. 14–30 Martin Hapla: Lidská práva a základní potřeby — s. 31–49 Diskuse Pavel Dufek: Lidská práva, ideologie a veřejné ospravedlnění: co obnáší brát pluralismus vážně — s. 50–70 Recenze Nicole Jančová: Gerbay Rémy. The Functions of Arbitral Institutions. 2016 — s. 71–76 Zdeněk Červínek: Evans David – Gruba Paul – Zobel Justin. How to Write a Better Thesis. 2014 — s. 76–80 Šárka Dušková: Draghici Carmen. The legitimacy of family rights in Strasbourg case law. Living instrument or extinguished sovereignity? 2017 — s. 80–82 Z vědeckého života Sandra Brožová: Konference k 20. výročí Úmluvy o biomedicíně zdůraznila její význam a nastínila výzvy budoucího vývoje Wed, 24 Jan 2018 14:09:48 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_12.txt Právník – 2017/12 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_12.txt STATI / ARTICLES 150 let od přijetí prosincové ústavy STATI KYSELA, Jan: Prosincová ústava v kontextu diachronní komparatistiky s. 1043–1059 KLÍMA, Karel: Prosincová ústava v komparativním kontextu vývoje ústavnosti v Evropě s. 1060–1071 KOPECKÝ, Martin: Ústavní zakotvení rakouského modelu soudní kontroly správy a jeho následování s. 1072–1084 WINTR, Jan: Předlitavské kořeny jednacích řádů českého a rakouského parlamentu s. 1085–1096 CERMAN, Ivo: „Všeobecná práva státních občanů“ v prosincové ústavě s. 1097–1108 HORÁK, Ondřej: K proměnám koncepce vlastnického práva od rakouských ústav do současnosti s. 1109–1123 MALÍŘ, Jan: Panská sněmovna jako možné východisko pro debatu o budoucnosti Senátu? s. 1124–1152 LACLAVÍKOVÁ, Miriam – ŠVECOVÁ, Adriana: Rakúsko-uhorské vyrovnanie a jeho ústavné zakotvenie v zákonnom článku XII/1867 s. 1153–1171 JUBILEUM /JUBILEE Docent JUDr. Josef Blahož, DrSc., pětaosmdesátiletý /Associate Professor JUDr. Josef Blahož, DrSc., 85 years old s. 1172–1175 Wed, 03 Jan 2018 13:22:19 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_11.txt Právník – 2017/11 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_11.txt Sto let od velké ruské revoluce / Hundred Years since the Great Russian Revolution s. 937–938 STATI / ARTICLES PŘIBÁŇ Jiří: Věčné návraty nových řádů: O Říjnové revoluci, sociálním inženýrství a konci státu i práva s. 939–948 Abstrakt: Říjnová revoluce patří do široké palety moderní víry v konec politiky, odumírání státu a jeho nahrazování racionální správou společnosti. Toto schéma, v němž legální legitimitu státu střídá nelegální revoluce zaměřená na zrušení státu a práva a vytvoření zcela nové společnosti, jejímiž základními hodnotami jsou revolučnost i racionální organizace, odlišuje Říjnovou revoluci roku 1917 od klasických revolucí konce 18. století i většiny emancipačních revolucí 19. století.V této stati se proto nejprve zabývám problémem legality, hodnot a legitimity státu. V následující části analyzuji legitimitu Říjnové revoluce v kontextu obecné revoluční dynamiky.V závěrečné části se vracím k problému hodnot v právu a politice a jejich proměnlivosti, která znemožňuje, aby se z nich staly fundamenty systémů pozitivního práva a politiky. Říjnová revoluce zde slouží jako příklad regresu, k jakému takové pokusy vedou v kterékoli moderní společnosti. Zároveň však odmítám popisovat ji jako izolovaný nebo ojedinělý fenomén, a naopak ji zasazuji do rámce obecných depolitizačních a sociálně inženýrských tendencí moderní doby. Stejně jako avantgardnímu sovětskému umění nelze porozumět bez znalosti italského futurismu, ani Říjnové revoluci nelze porozumět bez této obecné legitimizace modernity. Klíčová slova: Říjnová revoluce, bolševismus, legitimita, depolitizace, teror, sociální inženýrství Eternal Recurrences of New Orders: On the October Revolution, Social Engineering and the End of the State and Law Abstract: The October Revolution is part of the typically modern belief in the end of politics, the withering state and its gradual replacement by rational administration of society. This scheme, in which the state’s legal legitimacy is being replaced by the illegal revolution aiming at the abolition of the state and law and the creation of an entirely new society based on the values of both revolutionary change and rational organisation, distinguishes the October Revolution of 1917 from classic revolutions of the eighteenth century and most of emancipatory revolutions of the nineteenth century. In the introductory part of this article, I focus on the problem of legality, values and the state’s legitimacy. In the following part, I analyse the October Revolution’s legitimacy in the context of general revolutionary dynamics. In the final part, I return to the problem of values in law and politics and their changeability which makes them incapable of becoming the foundations of the systems of positive law and politics. The October Revolution serves as an example of societal regress caused by such attempts to establish value foundations of positive law and politics. Nevertheless, I refuse to describe the October Revolution as an isolated and exceptional phenomenon. Instead, I contextualise it as part of general modern trends of depoliticisation and social engineering. As much as the Soviet avantgarde art cannot be comprehended without the Italian futurism, the October Revolution cannot be comprehended without this general legitimation of modernity. Key words: The October revolution, bolshevism, legitimacy, depoliticisation, terror, social engineering HALÁSZ Ivan: Ruská revolúcia, federalizmus a práva národnostných menšín (Poznámky k problematike z perspektívy uplynulých sto rokov) s. 949–960 Abstrakt: Príspevok sa venuje krátkej histórii národnostnej politiky ZSSR od roku 1917 až po rok 1991. Osobitnú pozornosť venuje historickým a ideologickým aspektom tejto politiky. Jedným zo základných pilierov tejto politiky bolo ťažko uchopiteľné právo národov na sebaurčenie, ktoré vo vnútropolitickej rovine umožnilo vznik sovietskeho federalizmu, v medzinárodnoprávnej sfére zase zintenzívnilo proces dekolonizácie. Príspevok sa krátko venuje aj vplyvu sovietskej národnostnej politiky na jeho satelity po roku 1945. Tu tento vzor po určitý čas pomohol revitalizovať klasickú národnostnú politiku založenú na práve na vzdelanie vo vlastno jazyku a používanie tohto jazyka vo verejnom styku. Paradoxne, práve paralelne s ideologickým oslabovaním tohto vplyvu po roku 1968 sa začali intenzívnejšie prebúdzať nacionalistické tendencie v rámci jednotlivých štátov strednej a východnej Európy. Kľúčové slová: národnostné menšiny, medzinárodné právo, OSN, právo národov na sebaurčenie, ruská revolúcia, ústava The Russian Revolution, the Soviet Federalism and the Minority Rights (Remarks to the Problem from the Perspective of the Last Hundred Years) Abstract: The paper deals with the short history of the Soviet minority policy from 1917 to 1991 and especially focuses on the historical and ideological aspects of this policy. One of the main pillars of this policy was the right of nations to self-determination. From this right followed Soviet federalism and the worldwide process of decolonisation. The paper shortly deals with the impact of Soviet Union on its minority policy towards its satelite states. The Soviet pattern has helped to revitalize the standard minority policy based on the right to education in mother tongues and to the using of this language in the public life. Paralelly with the process of the gradual decrease of the impact of the Soviet pattern after 1968, nationalism in several communist countries of the Central and Eastern Europe was reborn. Key words: constitution, international law, national minorities, right to the self-determination, Russian revolution, UN TOMÁŠEK Michal: Odraz říjnové revoluce v právních systémech Dálného východu s. 961–976 Abstrakt: Ruská revoluce z roku 1917 byla událostí, která po sedmdesát let ovlivňovala bezmála čtvrtinu lidstva, včetně zemí Dálného východu. Její marxisticko-leninská ideologie byla vůdčím principem sovětského práva, zaváděného postupně ve všech zemích, které nastoupily tzv. „cestu k socialismu“. První zemí Dálného východu, která tak učinila, bylo v roce 1924 Mongolsko.Ve třicátých letech minulého století zavedli čínští komunisté sovětské principy v severočínských „osvobozených oblastech“. Po druhé světové válce bylo sovětské právo zavedeno v Severní Koreji a v Severním Vietnamu. Čínská lidová republika byla zvláštní případ.Vynalezla vlastní revoluční teorii „marxismus-leninismus a Mao Ce-tungovy ideje“ a byla velmi opatrná při zavádění sovětského právního řádu.Učinila tak ve skutečnosti jen v případě ústavního práva. Současný čínský hospodářský zázrak je výsledkem hlubokých reforem osmdesátých a devadesátých let 20. století včetně transformace čínského práva.Nikoliv na sovětských principech, ale spíše na japonských zkušenostech. Po zhroucení Sovětského svazu, jeho ideologie a jeho práva, všechny prosovětsky orientované země Dálného východu (vyjma Severní Koreje) začaly demontovat své právní systémy založené na sovětském modelu. Čína neměla co demontovat kromě svého ústavního modelu.Nicméně ten tam stále funguje a perspektiva, že bude v blízké budoucnosti nahrazen, je nevelká. Klíčová slova: sovětské právo, čínské právo, korejské právo, vietnamské právo, marxismus-leninismus, sinomarxismus Reflection of October Revolution in Far Eastern Legal Systems Abstract: Russian revolution of 1917 was an event which was, for seventy years, influencing almost one fourth of mankind, including Far Eastern countries. Its Marxist-Leninist ideology was the guiding principle of Soviet law which was step by step introduced in all countries which adopted the so-called “way to socialism”. The first country of the Far East which did so was Mongolia in 1924. In 1930’s, the Chinese communists introduced soviet principles in north Chinese “Liberated areas”. After World War II,Soviet law was implemented to North Korea and North Vietnam. The People’s Republic of China was a peculiar case. They invented their own revolutionary theory of “Marxism-Leninism and Mao Zedong ideas” and they were very careful in introducing Soviet legal order in their country. As the matter of fact they did so fully only in constitutional law. The present Chinese economic miracle is a result of deep reforms of 1980’s and 1990’s including transformation of Chinese law.Not based on the Soviet principle but more on Japanese experience. After the collapse of Soviet Union, its ideology and its law, all Soviet oriented Far Eastern Countries (except North Korea) begun to dismantle their Soviet-model legal systems. For China there was nothing to dismantle but their constitutional order. Nevertheless the model is still operative with a little perspective to be replaced in near future. Key words: Soviet law, Chinese law, Korean law,Vietnamese law, marxism-leninism, sino-marxism ILIEVA Irena: Dopad sovětské teorie mezinárodního práva na teorii a výuku mezinárodního práva veřejného v Bulharsku s. 977–988 Abstrakt: Cílem článku je ukázat vliv teorie sovětského mezinárodního práva na teorii a výuku bulharského mezinárodního práva. Tato problematika nebyla předmětem studia bulharské odborné literatury a oficiální doktrína jí věnovala jen velmi málo pozornosti. Období let 1917 až 1960 předmětem tohoto textu není. Autorka se zaměřuje na omezený počet otázek: vznik a vývoj mezinárodního práva, pramenů a jejich klasifikace i předmětů. Hlavním závěrem je to, že vliv sovětské doktríny o pramenech a subjektech lze v bulharské literatuře o mezinárodním právu vysledovat do dnešního dne a že až do roku 2000 bulharští zákonodárci sovětskou teorii plně dodržovali. Klíčová slova: teorie sovětského mezinárodního práva, původ mezinárodního práva veřejného, periodizace mezinárodního práva, prameny, obecné právní principy, subjekty mezinárodního práva veřejného The Impact of the Soviet International Law Theory on the Theory and Teaching of International Public Law in Bulgaria Abstract: The article is aimed at presenting the impact of the Soviet international law theory, in the face of the brightest authors, on the Bulgarian international law theory and teaching. The problem has not been a subject of study by the Bulgarian specialized literature and poor presented in the doctrine. The period 1917 up to 1960 is not a subject of this research. The author focuses on a restricted number of questions: the origin and development of international law, sources and classification thereof as well as subjects. The main conclusion is that the influence of the Soviet doctrine on sources and subjects can be traced and proved to this day in the Bulgarian literature of international law and until 2000 Bulgarian lawmakers follow entirely the Soviet theory. Key words: Soviet international law theory, origin of international public law, periodization of international law, sources, general principles of law, subjects of international public law SALKOVA Ekaterina – ROJČEV Janko: Věk trestní odpovědnosti a prevence kriminality mládeže s. 989–998 Abstrakt: Článek se zabývá otázkami souvisejícími se zákonným stanovením věkové hranice jako předpokladu pro trestněprávní odpovědnost, s opatřeními a tresty, jež lze uplatňovat vůči mladistvým delikventům, a s postupy, podle nichž jsou přijímány příslušná opatření a vyměřovány příslušné tresty.Na základě analýzy autoři doporučují, aby byl zrušen postih tzv. statusových přestupků proti zákonu, aby byla zavedena restorativní justice, a aby byly zřízeny specializované kompetentní úřady, jež by braly v úvahu věkmladistvého provinilce v průběhu celého konání, včetně vyměření příslušných sankcí. Klíčová slova: věk trestní odpovědnosti, nezletilé a mladistvé osoby, statusové přestupky proti zákonu Age of Criminal Responsibility and Prevention of Juvenile Delinquency Abstract: The article analyses issues related to the establishment of a certain legal age as a prerequisite for bearing criminal responsibility, the measures and punishments which may be applied to juveniles, and the procedures under which such measures and punishments are imposed. As a result of the analysis, the authors recommend that sanctions for status offences be abolished, restorative justice for juvenile offences be introduced, and specialization of competent authorities be established, allowing them to take into account the age of the concrete child-offender concerned during the conducting of all their actions and sanctions. Key words: age of criminal responsibility, minors, underage persons, status offences SOBEK Tomáš: Spravedlnost mezi utopií a realitou s. 999–1014 Abstrakt: Tento článek se zabývá významem hodnotových ideálů pro politické a právní myšlení. Hodnotové ideály jsou nezbytnou součástí každého normativního myšlení, ale není zřejmé, jakou roli (pokud vůbec nějakou) bychom měli připisovat ideálům, které jsou tak vysoké, že nejsou realizovatelné. Lidé mají sklon k sobeckému jednání, což je (alespoň zčásti) důsledkem jejich lidské přirozenosti, ale tento empirický fakt nic nemění na skutečnosti, že sobecké chování je nemorální. I kdyby lidská přirozenost byla nezměnitelná, bylo by možné a správné kritizovat sobecké chování z morálních pozic.V tomto smyslu lze říct, že i nedosažitelný ideál může být standardem morální správnosti. Nicméně, my potřebujeme řešit praktické problémy reálného života. Jestliže nějaká utopická vize odhlíží od faktů ohledně zdrojů těchto problémů, pak není způsobilá nám poskytnout vodítka pro jejich řešení. Klíčová slova: utopie, lidská přirozenost, socialismus, kapitalismus, spravedlnost, ideální teorie, komunistický režim Justice between Utopia and Reality Abstract: This article deals with the significance of value ideals for political and legal thinking.Value ideals are necessary ingredients of any normative thinking but it is not self-evident what role (if any) we should assign to ideals so high that they are infeasible. People have tendency to selfish behaviour (at least in part) due to their human nature but this empirical fact does not diminish the moral wrongness of selfish behaviour. Even if human nature was unchangeable, it would be possible and right to criticize selfish behaviour from a moral point of view. In this sense, even an unachievable ideal can become a standard of moral rightness.However, we need to address practical problems of our real world. If a utopian vision abstracts away from facts about the sources of these problems then it cannot provide us useful guidelines for solving them. Key words: utopia, human nature, socialism, capitalism, justice, ideal theory, communist regime JUBILEUM / JUBILEE Profesor Michal Skřejpek šedesátiletý / Profesor Michal Skřejpek Turns Sixty s. 1015–1016 RECENZE / REVIEWS ŠVECOVÁ Adriana: Csukás Adam. Cirkevné dávky a ich právny život na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Trpký život kňaza, ktorému z ložného chlieb napečú… 2016 s. 1017–1019 KADLUBIEC Vojtěch: Sobczyk Arkadiusz. Państwo zakładów pracy. 2017 s. 1020–1029 Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CONFERENCES AND REPORTS VLADÁR Vojtech: Správa o 19. konferencii právnych romanistov Českej republiky a Slovenskej republiky s. 1030–1033 DRASLAROVÁ Hana: “Bringing It All Together: Clinical Legal Educators in the 21st Century University”. Zpráva z mezinárodní konference o klinickém právnickém vzdělávání Fri, 24 Nov 2017 13:54:34 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_10.txt Právník – 2017/10 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_10.txt ŠIMÍČEK, Vojtěch: Právo na zákonného zástupce v České republice Článek se zabývá problematikou práva na zákonného soudce v České republice, a to z hlediska právní úpravy a především judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu. Právo na zákonného soudce je zaručeno tím, že pravidla přidělování soudní agendy jsou stanovena přímo v rozvrhu práce (formální aspekt) a tato pravidla musí být určena předem a musí obsahovat záruky proti případnému zneužití (materiální aspekt). Toto právo dále znamená, že v konkrétní věci má rozhodovat stejný soudce a věc mu nesmí být odňata. Tento soudce nesmí být ani podjatý, tzn. nesmí mít vztah k předmětu řízení, k jeho účastníkům a ani k jejich zástupcům. Důležitým aspektem je rovněž rozhodování příslušným soudním tělesem, kdy především platí, že namísto senátu nesmí rozhodovat samosoudce. Porušením práva na zákonného soudce je rovněž situace, kdy nebyla předložena předběžná otázka Soudu EU, byť se jednalo o „poslední soud“ a byla řešena otázka výkladu evropského práva. CR – cze rok: 2017, 10, 825-841 KANDOVÁ, Katarína: Pojem pravdy (nejen) v trestním řízení a některé související instituty Cílem dokazování jakožto „jádra“ každého právního procesu je nepochybně nalezení pravdy o rozhodných skutečnostech, nicméně k jeho dosažení stanovují jednotlivé procesní řády různá pravidla a prostředky. Předkládaný článek přitom pojednává o pojmu pravdy a proceduře jejího hledání především v intencích trestního práva procesního. Předtím však za účelem plausibilního proniknutí do zkoumané problematiky vymezí v obecnostech stěžejní rysy a potažmo i rozdíly mezi procesem dokazování a jeho pilíři – základními zásadami – v civilním (sporném i nesporném) a trestním (angloamerickém a kontinentálním) řízení. Prizmatem těchto obecných poznatků se následně zaměří na recentní rekodifikační návrhy stran zavedení formálního důkazního břemene státního zástupce a posilování kontradiktornosti soudní fáze trestního řízení, přičemž průběžně vylíčí vlastní názor autorky na analyzovanou oblast za současného akcentování pojmu pravdy v trestním řízení. CR – cze rok: 2017, 10, 842-857 ŠTEFKO, Martin: Seniorita v odměňování - čas pro změnu Česká platná právní úprava odměňování ve veřejné správě je postavena mimo jiné na důsledné aplikaci principu seniority. Ze stručné historické analýzy vyplývá, že důvodem zavedení seniority nebyl ve skutečnosti zájem na vyšší produktivitě nižších úředníků, ani žádný jiný legitimní cíl ve smyslu čl. 6 odst. 1 směrnice 2000/78/ES. Režim, který alespoň ideologicky prosazoval produktivitu – socialismus, senioritu po určité experimentální fázi zrušil. V roce 1992 došlo ke znovuzavedení principu seniority z chvályhodných důvodů – snahy po zvýšení produktivity, kvalifikace, a především v zájmu stabilizace úředníků. Nakonec však převážila snaha šetřit na státních mzdových prostředcích, což i dlouhodobě potvrzuje právní úprava a aplikační praxe. V úrovni statistických zjištění musíme konstatovat omezenost lidského poznání, přesto se zdá, že seniorita posiluje diskriminaci mladších mužů i žen, pokud pobírají plat. CR – cze rok: 2017, 10, 858-869 PAVLAKOS, George: Obhajoba umírněné optimalizace: o struktuře principů jako interpersonálních důvodů Teorie principů (Prinzipientheorie), jež tvoří základ principu proporcionality, je kritizována pro ztělesňování teleologické podstaty ústavních práv, kterážto není schopna pojmout jejich základní funkci deontologických omezení. Předkládaný článek je skromným pokusem o překonání dichotomie mezi teleologickým a deontologickým pojetím, a to přinejmenším v rámci debaty o principu proporcionality. Článek ukazuje, že zmírnění napětí mezi objektivními a subjektivními důvody může přispět k lepšímu porozumění tvrzení, že právní principy představují příkazy k optimalizaci, jinými slovy jako konstatování, že ústavní principy představují formulaci téhož abstraktního ideálu vzájemného uznání osob, jenž může vyvolat ucelenost jednání vícera jednajících. Důležitým závěrem textu je to, že princip proporcionality je vhodnější chápat v termínech determinace abstraktních normativních důvodů (principů) než v termínech poměřování mezi odlišnými či navzájem si kolidujícími standardy. CR – cze rok: 2017, 10, 870-883 HERCZEG, Jiří: K německé a švýcarské úpravě zákazu použitelnosti nezákonně získaných důkazů Autor se v článku zabývá německou a švýcarskou úpravou zákazu použitelnosti nezákonně získaných důkazů. Autor uvádí, že prokázat vinu obviněného je možné pouze na základě nepochybně zjištěných skutečností a za použití procesních prostředků, které trestní řád umožňuje. Jestliže při provádění výslechu obviněného nebo svědka došlo k podstatné vadě, pak taková výpověď nemůže mít důkazní význam. Soud k ní nemůže přihlédnout a musí postupovat tak, jako kdyby zde taková výpověď nebyla. Důkazní situace musí odpovídat stavu před započetím procesně neúčinného výslechu. Autor dochází k závěru, že důkaz získaný nezákonným donucením nebo hrozbou takového donucení je stižen absolutní neúčinností. Poznatky v něm obsažené tedy nelze dále využívat v trestním řízení, a to ani jako operativní informace, na jejichž základě by mohly být opatřeny již procesně bezvadné důkazy. CR – cze rok: 2017, 10, 884-893 SIENIAWSKI, Piotr: Secesia v súčasnom medzinárodnom práve Cieľom tohto článku je definovanie pojmu „secesia“ prostredníctvom jeho kľúčových definičných elementov, pri súčasnom náčrte rôznorodosti vymedzenia tohto pojmu v doktríne medzinárodného práva. Taktiež rozoberá právo národov na sebaurčenie z hľadiska jeho vonkajšieho i vnútorného aspektu. Z uvedeného práva ako kogentnej normy medzinárodného práva s pôsobnosťou erga omnes odvodzuje časť teoretikov právo na secesiu. Článok poukazuje na skutočnosť, že zásada teritoriálnej integrity nemôže znamenať implicitný zákaz secesie, nakoľko táto zásada platí iba vo vzťahu medzi štátmi a nie medzi štátom a separatistickou entitou.V závere analyzuje diskurz v rámci doktríny medzinárodného práva vo vzťahu k otázke legality secesie a predkladá niekoľko úvah de lege ferenda ohľadom možného budúceho vývoja tohto inštitútu. CR – sla rok: 2017, 10, 894-914 BÁRTA, Jan: Deset let zákona o veřejných výzkumných organizacích Před deseti lety začal fungovat zákon o veřejných výzkumných institucích a aktuálně je ve Sněmovně projednáván návrh na zatím první jeho významnější novelizaci. Článek analyzuje podstatu této právnické osoby, zejména provádí její porovnání s příspěvkovou organizací. Pro ilustraci postavení tzv. poloautonomních státních organizací u nás i jinde se zabývá meteorologickou službou v ČR a v SRN se zjištěním, že jejich právní i ekonomické postavení je vysoce analogické. Tím je vyvráceno, co se používalo jako argument při zavádění nového typu právnické osoby, totiž tvrzení, že subjekty podobné našim příspěvkovým organizacím jsou v zahraničí neznámé. Zákon sám je ale autorem hodnocen kladně. Záporně je naopak hodnocen nynější návrh na jeho novelizaci. Ten totiž nevychází z dosavadních zkušeností, ale jen snižuje míru autonomie veřejných výzkumných institucí, a tím jde do značné míry proti věcem, které je v zákonu o veřejných výzkumných institucích nutno považovat za základní. CR – cze rok: 2017, 10, 915-27 CSUKÁS, Adam; recenze: TRETERA, J.R. – HORÁK, Z.: Tretera Jiří Rajmund - Horák Záboj. Církevní právo. Praha: Leges, 2016, 424 s. Garanti odborov cirkevného a konfesného práva na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej splnili svoj zámer vydať monografiu, ktorá bude náprotivkom presne pred rokom publikovanej práce Konfesní právo.V recenzovanom diele podávajú kurz práva cirkevného, teda práva jednotlivých náboženských spoločenstiev – cirkví, predovšetkým katolíckeho cirkevného práva kanonického. Monografia je vrcholným dielom českej vedy cirkevného práva a výsledkom viac než štvrťstoročnej pedagogickej činnosti autorov. CR – sla rok: 2017, 10, 928-932 Mon, 06 Nov 2017 11:46:30 +0100 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_9.txt Právník – 2017/9 https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/casopisy/pravnik/Pravnik_2017_9.txt MARTINY, Dieter: Práva dítěte v rodinném právu – evropské tendence s. 737–750 MATEJKA, Ján – KRAUSOVÁ, Alžběta: Odpovědnost poskytovatelů hostingových služeb se zřetelem k povaze a druhu přenášeného obsahu s. 751–769 ŠKOP, Martin: Některé techniky jazykové metody interpretace práva s. 770–782 KRÁLÍK, Lukáš. Český zemský zákoník s. 783–798 FRYŠTENSKÁ, Marcela: Mediace a ekonomická analýza práva s. 799–811 RECENZE / REVIEWS KYSELA, Jan: Tomoszek Maxim. Podstatné náležitosti demokratického právního státu. 2015 s. 812–814 ŠMIHULA, Daniel: Krošlák Daniel a kol. Ústavné právo. 2016 s. 814–817 BRIM, Luboš: Posner Richard A. Divergent Paths: The Academy and the Judiciary. 2016 s. 817–819 PALKOVSKÁ, Iva: Sehnálek David. Vnější činnost Evropské unie perspektivou práva unijního a mezinárodního. 2016 s. 820–822 Wed, 04 Oct 2017 12:47:37 +0200