> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 2/2007

Záznam přidán/aktualizován: 5. února 2009 v 10.19 hod.

Expanze českých pojišťoven na evropský trh (JUDr. Jana Čechová, PhDr. Vladimír Přikryl)......3

Provozování pojišťovací činnosti pojišťovnami z jiných členských států na území ČR

(Mgr. Pavel Němeček)...........................................................................................................5

Zamyšlení nad možnostmi výuky pojistné matematiky na středních školách

(RNDr. Radek Stolín, Ph.D.).................................................................................................6

Recenze: V. Smejkal, K. Rais: Řízenírizik ve firmách ajiných organizacích (va)................7

Risk management - dobré jméno společnosti (Ing. Vladimír Pulchart)...............................7

Motoristické aktuality: Náklady leasingu jako škoda (JUDr. Tomáš Beran)........................8

Existují i účinnější nástroje komunikace než reklama (Rozhovor s novým členem

komunikace a marketingu ČAP Mgr. Ing. Petrem Kleinerem)..............................................9

Konference VdS k protipožárním systémům pro ochranu majetku a osob

(Ing. Pavel Rybář)...............................................................................................................10

Ruské pojišťovnictví vstoupilo do fáze dynamického rozvoje (La)...................................11

Nové trendy evropského trhu neživotního pojištění (Pul).................................................13

K úloze finančního manažera v pojišťovně (VP) ................................................................14

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek).............................................................................15

Pojistná událost v hlavním vysílacím čase (Vladimír Fuchs)..............................................16

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................17

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................18

Praxe, Spory, Stanoviska: K problematice zaplacení soudnílio poplatku

za pojištěného pojistitelem (JUDr. Vlasta Miklušáková)....................................................18

Umělecké klenoty ve sbírkách pojišťoven: Luděk Marold (Josef Hrubeš).........................19

CONTENTS

Expansion of Czech insurance companies on the European market

(Jana Čechová, Vladimír Přikryl) Running insurance business by other member states' insurance companies

in the Czech Republic (Pavel Němeček) Thoughts about chances of education of actuarial mathematics in high schools (Radek Stolín) Book review: V. Smejkal, K. Rais: Risk management in companies and other organisations (va) Risk management -A good name of a company (Vladimir Pulchart) New for motorists: Cost of leasing being damage (Tomáš Beran) There are more effective tools of communication than advertising (mu) Conference of VdS on systems for fire protection of property and persons (Pavel Rybář) Russian insurance industry entered a dynamic development phase (La) New trends of the European non-life insurance market (Pul) A role of financial manager in an insurance company (VP) INFO from the European Union (Josef Čížek) Insured loss in the prime time (Vladimir Fuchs) By wire (Eva Trojanová)

From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Practice, Disputes, Standpoints: Insured's court charge paid by the insurer

(Vlasta Miklušáková) Pieces of art in insurance companies' collections: Luděk Marold (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz