> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 6/2007

Záznam přidán/aktualizován: 5. února 2009 v 10.30 hod.

Pojišťovnictví a ekonomický růst (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)........................................3

Invalidita a invalidní důchod jako součást sociálního zabezpečení

(MUDr. Ljiljana Bojičová)....................................................................................................4

„Pojišťovna roku 2006" s překvapením (Mgr. Zdenek Rutina).............................................6

Motoristické aktuality: Některá plnění z garančního fondu ČKP (JUDr. Tomáš Beran).... 8

EHIC a komerční cestovní pojištění (Ing. Vladimír Fuchs)..................................................9

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...........................................................9

Zjišťování příčin požárů a pojistné podvody související se žhářstvím (2. část)

(JUDr. Vlastimil Pršal, Ph.D.)............................................................................................iO

Globální rizika 2007 (La)......................................................................................................11

Protipožární ochrana elektronických zařízení a činnost risk manažera (Ing. Pavel Rybář).....12

Stárnutí populace neznamená jen problém s důchody (Z tiskové zprávy Deloitte)..........13

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek).............................................................................15

K profilu zákazníka pojišťoven (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)..........................................16

100 let odborové organizace v československém a českém pojišťovnictví (eva)...............17

Personálie (eva)......................................................................................................................17

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................17

Praxe, Spory, Stanoviska: K problematice přímého nároku poškozeného vůči pojistiteli

ze zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového

vozidla podle vyhl. č. 492/1991 Sb. (2. část) (JUDr. Vlasta Miklušáková).........................18

Proces odškodňovaní pojistek obětí holocaustu byl ukončen (La)....................................18

Umělecké klenoty ve sbírkách pojišťoven: Václav Brožík (Josef Hrabeš)..........................19

CONTENTS

Insurance industry and economic growth (Jaroslav Mesršmíd)

Disability and disability pension as part of the social security (Ljiljana Bojičová)

"Insurance company of year 2006 with a surprise" (Zdeněk Kutina)

News for motorists: Some indemnity from the Czech Insurer's Bureau Guarantee Fund

. (Tomáš Beran)

EHIC and commercial travel insurance (Vladimir Fuchs)

From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá)

Searching for causes of fires and insurance frauds connected with Are raising (Part II)

(Vlastimil Pršal) Global risks 2007 (La)

Fire protection of electronic appliances and the activity of a risk manager (Pavel Rybář) Population aging does not mean a problem with pensions only

(From a Deloitte Press Release) INFO from the European Union (Josef Čížek) Profile of insurance companies' customers (Jaroslav Mesršmíd)

The process of compensation of insurance policies of holocaust victims has finished (La) 100 years of Czechoslovak and Czech insurance trade union (eva) Personnel affairs (eva) By wire (Eva Trojanová) Practice, Disputes, Standpoints: Direct claim of the sufferer towards insurer from motor

TPL in compliance to prov. no. 492/1991 Coll. (Part II) (Vlasta Miklušáková) Pieces of art in insurance companies' collections: Václav Brožík (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz