> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 12/2007

Záznam přidán/aktualizován: 5. února 2009 v 11.05 hod.

Váženia milí čtenáři, autori a spolupracovníci (Eva Trojanová).........................................3

Pojistný obzor v roce 2008 v novém „kabátě" (red).............................................................3

Compliance v pojišťovnictví (Mgr. Petr Panský)....................................................................4

Vyhodnocení výsledků třetího kola kvantitatívni dopadové studie (QIS3) za český

pojistný trh (Mgr. Ing. lva Justová, Ing. Miroslav Kotaška)................................................5

Modelování a jeho rizika (La)................................................................................................8

Budoucnost vidíme v dětech (Marie Kůrková).......................................................................9

Je oblast zdravotního pojištění atraktivní pro komerční pojišťovny? (Ing. Tomáš Síkora).... 10

Modelování rizika povodně pro Českou republiku (R. Cheetham, M. Chirouze)..............11

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek, La).......................................................................13

Pojistné trhy střední Asie (La)..............................................................................................14

Motoristické aktuality: Kumulativní přičítání bodů za více přestupků (JUDr. Tomáš Beran).....14

Spolupracovat s policií při vyšetřování pojistných podvodů, nebo volit vlastní

způsoby ochrany zájmů pojišťovny? (JUDr. Vlastimil Pršal, Ph.D.)..............................15

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbalá).........................................................17

Vyšetřovací výbor Evropského parlamentu ke krizi společnosti Equitable Life

Asurance Society (Ing. Josef Čížek)..................................................................................18

Produktové infolistv k životnímu pojištění na novém webu ČAP (Z tiskové zprávy ČAP).....19

Několik poznámek k bezpečnosti silničních a železničních tunelů (Ing. Jiří Janata, CSc.).... 19

Aktuality ze zahraničí (La)...................................................................................................20

Stella Awards aneb Soudní moc rozumu zbavená po americkú (Michael P. Skorpil)......21

Pojištění a islám: co je to takaful? (prof RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.).................................22

K problematice budoucího směřování penzijních fondů v ČR (Eva Trojanová)..............23

Komise zveřejnila svou vizi jednotného trhu pro všechny (Ing. Josef Čížek)...................24

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................25

Praxe, Spory, Stanoviska: Méně obvyklý případ nároků pozůstalých (JUDr J. Sulcová).....26

Pojistné podvody v praxi (il)................................................................................................26

Umělecké klenoty ve sbírkách pojišťoven: Josef Václav Myslbek (Josef Hrubeš) .............27

Příloha: Celoroční obsah Pojistného obzoru za rok 2007

CONTENTS

Introductory word (Eva Trojanová)

Insurance Review is going to wear a "new coat" in 2008 (red)

Compliance in the insurance industry (Petr Panský)

Interpretation of results of the third round of Quantitative Impact Study (QIS3)

on the Czech insurance market (Iva Justová, Ing. Miroslav Kotaška) Modelling and its risks (La) We see our future in our children (Marie Kůrková)

Is the health insurance business attractive to commercial insurance companies? (Tomáš Síkora) Flood risk modelling for the Czech Republic (Rebecca Cheetham, Manuel Chirouze) INFO from the European Union (Josef Čížek, La) Middle Asian insurance markets (La)

News for motorists: Cumulative adding up of points for more trespasses (Tomáš Beran) Investigation of insurance fraud with the co-operation of Police or choosing own ways

of protection of insurance company's interests? (Vlastimil Pršal) From among the new legal awards (Jiřina Kotrbatá) European Parliament's Investigation committee for crisis of Equitable Life Assurance

Society (Josef Číž.ek) Information leaflets on life assurance products available on the new ČAP web site

(ČAP Press Release) Few notes concerning security of road and railroad tunnels (Jiří Janata) News from abroad: Act on Insurance Contract - last obstacle overcome (La) Stella Awards or crazy American judicial authority (Michael P. Skorpil) Insurance and Islam: What stands for "takaful"? (Tomáš Cipra) Future direction of pension funds in the Czech Republic (Eva Trojanová) Commission published its vision on single market for all (Josef Čížek) By wire (Eva Trojanová)

Practice, Disputes, Standpoints: Less usual cases of survivors' claims (Jaroslava Sulcová) Practical examples of insurance fraud: Burglary (il)

Pieces of art in insurance companies' collections: Josef Václav Myslbek (Josef Hrubeš) Insurance Review year-long contents 2007

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz