> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 10/2006

Záznam přidán/aktualizován: 10. února 2009 v 14.56 hod.

K aktuálním otázkam k povinnému ručení aneb co zajímá každého motoristu (Rozhovor s JUDr. Václavem Hônigem, předsedou sekce pojištění motorových vozidel ČAP a ředitelem neživotního pojištění České podnikatelské pojišťovny, a.s.)

(Eva Trojanová).....................................................................................................................3

Pozor na cenu a kvalitu asistenčních služeb (mav)...............................................................4

Loňské crash testy ve Wildhausu dokázaly důležitost bezpečnostních pásů

(Mgr. Marek Zeman).............................................................................................................5

Outsourcing a offshoring v pojišťovnictví (pul)....................................................................5

Řízení rizik: výzva pro pojišťovny (Roger Cascoigne, Imrich Lozsi)......................................6

Aktuality ze zahraničí (La).....................................................................................................9

Motoristické aktuality: Jaké podmínky musí splňovat dopravní značka, aby byla platná?

(JUDr. Tomáš Beran)..........................................................................................................10

Internet v pojišťovnictví (Ing. Marek Vích)...........................................................................11

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek).............................................................................13

Ke změnám v České asociaci pojišťoven (Rozhovor s generálním tajemníkem ČAP

Ing. Tomášem Síkorou) (Eva Trojanová)...........................................................................13

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................14

Aktuality ze zahraničí (La)...................................................................................................15

Směrnice o trzích finančních nástrojů (JM)........................................................................15

Recenze: Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

a předpisy související (Mk).................................................................................................15

Zaujalo nás (Z tiskové zprávy ČP).........................................................................................15

Nové trendy evropského trhu neživotního pojištění (Ing. Vladimír Pulchart, MBA)........16

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................17

Praxe, spory, názory, stanoviska: „Zvláštní" nároky odškodnění v případě

poškozených mladých žen (JUDr. Vlasta Miklušáková).....................................................18

Recenze: Antonín Korauš - Bankopoisťovníctvo (Ing. Barbora Drugdová, PhD.)..............18

Velké škody: Výbuch plynu na Smíchově (Josef Hrubeš).....................................................19

CONTENTS

As to actual questions concerning the motor TPL insurance - What are all motorists

interested in (An interview with Dr. Václav Honig, Chairman of the ČAP Motor

Insurance Section and Director of Non-life Insurance Department of Česká

podnikatelská pojišťovna) (Eva Trojanová) Beware of price and quality of assistance services (mav) Crash tests done in Wildhaus last year have proved the importance of safety belts

(Marek Zeman) Outsourcing and offshoring in the insurance industry (pal) Risk management: A challenge for the insurance companies (Roger Gascoigne,

Imrich Lozsi) News from abroad (La)

News for motorists: Conditions validating a traffic sign (Tomáš Beran) Internet in the insurance industry (Marek Vích) INFO from the European Union (Josef Čížek) As to the changes in the Czech Insurance Association (An interview with the ČAP

Secretary General Mr. Tomáš Síkora) (Eva Trojanová) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Markets in Financial Instruments Directive (JM) Book review: Act on insurance intermediaries and individual loss adjusters and related

provisions (MK) Drawing your attention to (From the ČP Press Release) New trends of the European non-life insurance market (Vladimir Pulchart) By wire (Eva Trojanová) Practice, Disputes, Opinions, Standpoints: "Interesting" indemnity requirements in case

of young women's injured (Vlasta Miklušáková) Book review: Antonín Korauš - Bankassurance (Barbora Drugdová) Big losses: Gas explosion in Smíchov (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz