> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 9/2005

Záznam přidán/aktualizován: 11. února 2009 v 10.47 hod.

Z vstoupení ministra financí Bohuslava Sobotky k integraci dozorových institucí..........3

Aktuality z domova: Nový přístup k integraci dozorů nad finančním trhem

Změna na postu šéfa státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění................4

Životní pojištění - stav a perspektivy (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.).................................4

Životní pojištění v roce 2005 - propad, stagnace, nebo růst? (JUDr. Petr Poncar)............5

Přehledy evropských pojišťoven (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc, lng. Josef Keller).............7

Výroční zasedání CEA (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.).........................................................8

Životní pojištění v nových statistikách CEA (Ing. Rudolf Voborský)...................................9

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek,)............................................................................10

Český jaderný pool slaví 10. výročí (Olga Melcherová)......................................................11

Jak předcházet podvodům v pojišťovnictví? (PhDr. Jiří Růžek)........................................12

Zánik pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

(JUDr. Jiří Jirsa).................................................................................................................14

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................16

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................17

Praxe, Spory, Stanoviska: K otázce odstoupení od pojistné smlouvy a odmítnutí plněni

podle § 802 obč. zák. (JUDr. Vlasta Miklušáková).............................................................18

Je žák autoškoly řidičem? (JUDr. Pavel Busta)...................................................................18

Velké pojistné události: Požár Porgesovy továrny na Smíchově (Josef Hrabeš).................19

Příloha: K Zelené knize o politice v oblasti finančních služeb (2005 - 2010)

CONTENTS

Extract of Minister of Finance Bohuslav Sobotka's speech on integration of supervisory

institutions

Domestic news: A'eiv approach to integration of supervisory institutions of financial market

Change on the post of head of Office of the Stale Supervision in Insurance and Pension Fund

(Ministry of Finance' Press Releases) Life assurance - State and prospects (Jaroslav Mesršmíd) Life assurance in 2005 - Fall, stagnation or growth? (Petr Poncar) Facts on European insurance companies (Jaroslav Mesršmíd, Josef Keller) CEA Annual Meeting (Jaroslav Mesršmíd) Life assurance in new CEA statistics (Rudolf Voborský) INFO from the European Union (Josef Čížek) Czech Nuclear Pool celebrates 10"' Anniversary (Olga Melcherová) How to precede fraud in insurance business? (Jiří Růžek) End of motor TPL insurance (Jiří Jirsa) By wire (Eva Trojanová)

From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Practice, Disputes, Standpoints: As to the issue concerning withdrawal from insurance

contract and refusal of indemnity based on § 802 of the Civil Law (Vlasta Miklušáková) Is the learner driver considered as "driver"? (Pavel Busta) Big insured losses: Fire of Porges' factory in Smíchov (JosefH rubeš) Enclosure: As to the Green Paper on Financial Services Policy (2005 - 2010)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz