> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 6/2005

Záznam přidán/aktualizován: 11. února 2009 v 10.51 hod.

K návrhu zákona, který vyžaduje pozornost (JUDr. Věra Škopová)....................................3

Řízení rizik a postupy stanovení ekonomického kapitálu v pojišťovnictví (Imrich Lozsi).......4

Dopady Solventnosti II do vnitřní činnosti pojišťovny (Ing. Vladimír Pulchart, MBA)......5

Aktivity pojišťoven z členských států EU dočasně poskytující služby v ČR (RNDr. Ivo Mádr)... 6

K antidiskriminačnímu zákonu (Ing. Rudolf Voborský, Matthias Eggen)............................8

Tisková konference CAP a Policejního prezidia CR k významu spolupráce (eva)...........9

Prevence a boj proti pojistnému podvodu (Tisková zpráva ČAP)........................................9

Představujeme vám:

Unii soukromých bezpečnostních služeb ČR (eva)...........................................................11

AEGON Pojišťovnu, a.s. (eva)...........................................................................................11

INFO z Evropské unie (Mgr. Miroslav Langhammer, Ing. Josef Čížek)...............................12

PRAGOALARM - PRAGOSEC 2005 (Ing. Zdeněk Veiner) .'.............................................14

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kolrbalá).........................................................14

Poistný trh v Cíne (dot: Ing. Anton Korauš, PhD.)...............................................................15

Telegraficky (Eva Trojanová) ................................................................................................16

Pojišťovna Allianz bude usilovat o zvrat soudního rozhodnutí „Phase 2 trial"

(Michal Škorpil)..................................................................................................................16

Komerční prezentace............................................................................................................17

Praxe, Spory, Stanoviska: Ušlý zisk - taxikář (JUDr. Jaroslava Sulcová)..........................18

Recenze: Další přínos k rozvoji pojistné teorie (va).............................................................18

Velké pojistné události: Požár rozhledny na Petříně (Josef Hrubeš)...................................19

Příloha: Umrtnostní tabulky nezávislé na pohlaví pro ČR (unisex tabulky) a důsledky pro

pojistně-matematické výpočty - 2. část (Mgr. Petr Smetana, prof RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.)

CONTENTS

As to the bill that requires attention (Věra Škopová)

Risk management and procedures of defining the economic capital in insurance

business (Imrich Lozsi) Impact of Solvency II on internal operation of an insurance company (Vladimir Pulchart) Activities of insurance companies from the EU in the Czech Republic

after entering the EU (Ivo Mádr) As to anti-discriminatory law (Rudolf Voborský, Mathias Eggert) ČAP and the Police Presidium press conference on significance of co-operation

(ČAP Press Release) Introducing:

Union of Private Security Services ČR (eva)

AEGON Insurance company (eva) INFO from the European Union (Josef Čížek, Miroslav Langhammer) PRAGOALARM - PRAGOSEC 2005 (Zdeněk Veiner) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Insurance market in China (Anton Korauš) By wire (Eva Trojanová) Allianz insurance company will attempt to reverse the „Phase 2 trial" judicial

award (Michal Škorpil) Practice, Disputes, Standpoints: Loss of profit - The taxi driver (Jaroslava Sulcová) Book review: Daňhel, J. and colleagues: Further contribution to the development

of insurance theory (va) Big insured losses: Fire of Petřín Tower (Josef Hrubeš) Enclosure: Czech Republic dead-rate tables independent of gender (unisex tables),

Part Two (Petr Smetana, Tomáš Cipra)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz