> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 11/2005

Záznam přidán/aktualizován: 11. února 2009 v 11.24 hod.

Solvency II (Ing. Ladislav Korobczuk).....................................................................................3

Některé poznatky k aplikaci zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích

a likvidátorech pojistných událostí (JUDr. Eva Volfová)..................................................4

Poznámky k implementaci směrnice o makléřích a zprostředkovatelích v Evropě

(JUDr. Jana Čechová, PhDr. Vladimír Přikryl)....................................................................6

Finanční stabilita bank a pojišťoven je pro finanční sektor rozhodující

(Ing. Jaroslav Heřmánek. CSc, Ing. Petra Davidová)..........................................................7

Aspekty vnitřního kontrolního systému pojišťovny (Ing. Vladimír Pulchart, MBA)...........8

Pojistný trh v číslech - 2004 (JUDr. Václav Honig).............................................................10

INFO z Evropské unie (Ing. Václav Kodiš, Ing. Jana Pospíšilová)......................................11

K dohodě o jednorázovém vypořádání budoucích nároků (JUDr. Jiří Jirsa)..................12

Zdraží americké hurikány české pojistky? (Z tiskové zprávy ČP).....................................13

Mrazáky pomáhají zachraňovat promáčené dokumenty (Eva Trojanová).......................14

Vývoj na světovém pojistném trhu v roce 2004 (doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.)...........15

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatd).........................................................16

Praxe, Spory, Stanoviska: Ušlý zisk při škodě na zdraví - podnikatel

(JUDr. Jaroslava Sulcová)..................................................................................................17

Setkání členů redakčních rad časopisů CAP a SAP v Pardubicích (eva)........................17

Telegraficky (Eva Trojanová) ................................................................................................18

Velké pojistné události: Legendární zachránce tonoucích (Josef H rubeš).........................19

CONTENTS

Solvency II (Ladislav Korobczuk)

Information regarding application of Act on Insurance Intermediaries

and on Independent Loss Adjusters (Eva Volfová) Notes regarding implementation of directive on brokers and intermediaries in Europe

(Jana Cechová. Vladimír Přikryl) Crucial role of banks and insurance companies, financial stability for the financial

sector (Jaroslav Heřmánek a Petra Davidová) Aspects of internal inspection system of an insurance company (Vladimir Pulchart) Insurance market in figures - 2004 (Václav Honig) INFO from the European Union (Václav Kodiš, Jana Pospíšilová) As to the agreement on single indemnification of future claims (Jiří Jirsa) Will the American hurricanes raise the price of Czech insurance policies? (Press Release) Freezers help preserve soaked documents (Eva Trojanová) Development on the World insurance market in year 2004 (Eva Ducháčková) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatd) Practice, Disputes, Standpoints: Loss of profit concerning damage to health:

The entrepreneur (Jaroslava Sulcová) Bodies of editors of CAP and SAP periodicals met in Pardubice (eva) By wire (Eva Trojanová) Big insured losses: Legendary protector of people sinking in water (Josef Hrabeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz