> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 10/2004

Záznam přidán/aktualizován: 12. února 2009 v 11.17 hod.

Znamená rozdílný tarif životního pojištění pro muže a ženy diskriminaci pohlaví?

(prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.) ........................................................................................3

Aktuální návrhy znění či. 4 diskutované směrnice Rady o rovném přístupu

mužů a žen ke zbožím a službám a jejich nabídce (Ing. Rudolf Voborský)......................4

Kapitálová přiměřenost: pojišťovny hrají na honěnou (Imrich Lozsi, Monika Hencová).....5

Solventnost II - co čeká pojišťovnictví v nejbližších letech? (Ing. Vladimír Pulchart, MBA) ...6

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbalá)...........................................................7

Nové přístupy k ohlašování dopravních nehod (JUDr. Pavel Busta)...................................7

Potenciál životního pojištění v ČR na pozadí statistik CEA (Ing. Rudolf Voborský)..........8

Katastrofy v roce 2003 a komerční pojištění (doc. Ing. Eva Duchdčkovú, CSc.).................9

Info z EU: Finanční služby - závěrečná zpráva expertních skupin (La).............................11

Management likvidace pojistných událostí (Komerčníprezentace)...................................11

Životné poistenie v Slovenskej republike (doc. Ing. Anton Korauš, PhD.).........................12

Pojistný trh v r. 2003 podle údajů ČAP..............................................................................12

Zpráva ČAP o trhu pojištění odpovědnosti za škodu v ČR za rok 2003 - 1. část

(Ing. Václav Zikán)..............................................................................................................13

Info z EU: Belgie - nove' tarify pro začínající řidiče a seniory (La)....................................14

Případ z chorvatského ostrova (Vladimír Fuchs)................................................................14

Pojistný trh nováčků v EU rakouskýma očima: Rakouské pojišťovny na východě

jako doma (Ing. Eva Svobodová).......................................................................................15

Praxe, Spory, Stanoviska: Ušlý zisk (JUDr. Jaroslava Sulcová)..........................................16

Devět velkých katastrof způsobených lidmi v roce 2003 (Michal Skorpil)........................17

Telegraficky (Eva Trojanová) ................................................................................................17

Velké pojistné události: Železniční neštěstí na západní dráze (Josef H rubeš)....................19

CONTENTS

Does the different life assurance tariff for men and women signify gender

discrimination? (Jaroslav Daňhel) Recent draft of the EC directive on equal access of men and women to goods

and services and their supply (Rudolf Voborský) Capital adequacy: Insurance companies play touchlast (Imrich Lozsi, Monika Hencová) Solvency II - What is the Czech insurance business going to be like in the coming years?

(Vladimir Pulchar) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) New approach to traffic accidents notification (Pavel Busta) Life assurance potential in the Czech Republic against a background of CEA statistics

(Rudolf Voborský^) Catastrophes in 2003 and commercial insurance (doc. Ing. Eva Duchdčková, CSc.) INFO from the EU: Financial services - Final report of expert groups (La) Life assurance in the Slovak Republic (Anton Korauš) Insurance market in 2003 according to ČAP data ČAP Report on loss liability insurance market in the Czech Republic in 2003 - Part I.

(Václav Zikán) Incident on a Croatian island (Vladimir Fuchs)

INFO from the EU: Belgium - New tariffs for drivers - beginners and seniors (La) Insurance market of the EU newcomers in Austrian eyes: Austrian insurance companies

in the East like at home (Eva Svobodová) Practice, Disputes, Standpoints: Loss of profit (JUDr. Jaroslava Sulcová) Nine large man-made catastrophes in 2003 (Michal Škorpil) By wire (Eva Trojanová)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz