> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 12/2003

Záznam přidán/aktualizován: 12. února 2009 v 12.11 hod.

Legislativní proces vrcholí (Ing, Jaroslav Mesršmíd, CSc.)...................................................3

Nové módní trendy pro naše motorové miláčky (Marcela Kobíková)..................................4

Kafkovy továrny (Eva Trojanová)...........................................................................................5

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbald)...........................................................9

CEA vítá hlasování Evropského parlamentu o návrhu 5. motorové směrnice (číž).........9

Výzkum zájmu zaměstnavatelů o doplňkové formy důchodového pojištění

zaměstnanců (Ing. Rudolf Voborský).................................................................................10

Přestupky podraží (JUDr. Pavel Busta)................................................................................11

Certifikační institut CAP v roce 2003 (Ing. Zdeněk Veiner)................................................12

Otevře výroční konference IAATI pro Českou republiku nové obzory?

(Marcela Kobíková)............................................................................................................13

Z české judikatury: Neoprávněně poskytnuté pojistné plnění (JUDr. Jiřina Kotrbalá).....14

Změna maximální technické úrokové míry (Ing. Rudolf Voborský)...................................14

Specifika vzniku a likvidace pojistných událostí vyhrazených zdvihacích zařízení

(doc. In};. Miroslav Skapán, CSc.)......................................................................................15

Mezinárodní seminář pojistných dozorů Praha 2003 {Ing. Vojtěch Bidrman)..................16

K profesnímu vzdělávání zaměstnanců pojišťoven v oblasti zabezpečení majetku

(Ing. Stanislav Křeček, Ing. Miroslav Urban).....................................................................16

Nezbytnost celoživotního vzdělávání likvidátorů pojistných událostí

(prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.)..........................................................................................17

Praxe, Spory, Stanoviska: Soudní praxe po novele občanského soudního řádu

(JUDr. Vlasta Miklušáková)................................................................................................18

Telegraficky (Eva Trojanová).................................................................................................18

Asertivnč, nebo jinak? (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc.).................................................19

Příloha: Celoroční obsah Pojistného obzoru za rok 2003

CONTENTS

The legislative process culminates (Jaroslav Mesršmíd)

New fashion trends for our motor darlings (Marcela Kobíková)

Kafka's factories (Eva Trojanová)

From new legal provisions (Jiřina Kotrbalá)

CEA welcomes the European Parliament's vote on the 5"' Motor Regidation proposal (číž)

Research on the employers' interest in supplementary forms of employee benefit plan

(Rudolf Voborský) Offence will become more expensive (Pavel Busta) ČAP Certification Institute in 2003 (Zdeněk Veiner) Is the IAAAT1 Annual Conference going to open new horizons for the Czech Republic?

(Marcela Kobíková) From among Czech legal awards: Unauthorized settlement provision (Jiřina Kotrbalá) Change in the maximum technical interest rate (Rudolf Voborský) Specificities of origins and assessment of insured events of reserved lifting devices

(Miroslav Skapán) International insurance supervisory authorities seminary in Prague (Vojtěch Bidrman) As to the vocational education of insurance companies' employees in the sphere

of property security (Stanislav Křeček, Miroslav Urban) Necessity of life-time education of insurance loss assessors (Jan Mareček) Practice, disputes, standpoints: Judicial practice after the amendment of civil procedure

(Vlasta Miklušáková) By wire (Eva Trojanová)

Assertively, or in a different way? (Miroslav Stránský) Appx: Insurance Review year-long contents

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz