> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 6/2003

Záznam přidán/aktualizován: 12. února 2009 v 13.35 hod.

Česká republika je jedním z nejlépe připravených států, říká v původním rozhovoru pro Pojistný obzor Dr. jut: Ralf Dreyer. první rada Delegace Evropské' komise

v České republice (Jaroslav Mesršmíd a Eva Trojanová).....................................................3

Jaké jsou obecné výhody vstupu do EU?..............................................................................4

Pojišťovnictví na cestě do Evropské unie (Ing. Vladimír Mráz)............................................4

Zprostředkování pojištění - podle evropských pravidel (Ing. Jaroslav Mesršmíd. CSc.)......5

Národní zpráva ČAP o trhu pojištění odpovědnosti za škodu v České republice

za rok 2002 (Ing. Václav Zikán)...........................................................................................7

Výbor CEA pro komunikaci a PR jednal ve Varšavě (JK)..................................................9

Reforma prodeje a servisu automobilů (Miroslav Brutek).................................................10

Pojistné podvody v souvislosti s individuálně dováženými vozidly (JUDr. Vlastimil Pršal)... 11

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................13

Hasicí přístroje z pohledu právních předpisů: vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární

prevenci (1) (Ing. Pavel Rybář)..............................................................................................14

Nový bakalářský obor „Pojišťovnictví" na VŠE v Praze (Ing. Eva Ducháčková, CSc.)... 15

Přijaté pojistné a vývoj světových trhů v roce 2000 (Ing. Jiří Janata. CSc.).....................16

Ohlédnutí za JUDr. Vlastimilem Uzlem..............................................................................17

Z české judikatury: Odcizení kamionu s pojištěným zbožím (JUDr. Jiřina Kotrbatá).......17

Asistenční případ: Komplikace v Chorvatsku (Vladimír Fuchs).........................................18

Telegraficky (Eva Trojanová) ................................................................................................18

Moudra o zkušenostech (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc.)...............................................19

Příloha: Smlouva o přistoupení k Evropské unii (Ing. Josef Čížek)

CONTENTS

The Czech Republic is one of the best-prepared candidate states, says in the original interview Tor Insurance Review Dr. jur. Ralf Dreyer. the First Councillor of the European Commission Delegation in Prague (Jaroslav Mesršmíd. Eva Trojanová)

What are the general advantages of the EU accession?

Insurance industry on its way to the European Union (Vladimír Mráz)

Insurance mediation - According to the European rules (Jaroslav Mesršmíd)

ČAP National Report on the Liability for Harm Insurance Market in the Czech Republic in 2002 (Václav Zikán)

CEA Committee for Communication and PR met in Warsaw (JK)

Reform of sale and service of automobiles (Miroslav Brůžek)

Insurance fraud in connection with individually imported vehicles (Vlastimil Pršal)

From new legal provisions (Jiřina Kotrbatá)

Fire extinguishers in view of legal provisions: Ministry of Internal Affairs, Decree No. 246/2001 Coll., on fire prevention (Part I) (Pavel Rybář)

New bachelor subject „Insurance Business" in the University of Economics in Prague (Eva Ducháčková)

Insurance premium income and World markets development in 2000 (Jiří Janata)

Looking back at JUDr. Vlastimil Uzel

From among Czech court awards: Punishment imposed in connection with fraudulent insured losses from motor insurance (Jiřina Kotrbatá)

Assistance service case: Complications in Croatia (Vladimir Fuchs)

By wire (Eva Trojanová)

Wisdom on experience (Miroslav Stránský)

Addition: Treaty of Accession (Josef Čížek)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz