> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 9/2002

Záznam přidán/aktualizován: 12. února 2009 v 14.02 hod.

Začíname počítat škody z „velké" vody (Eva Trojanová).....................................................3

Základní fakta o povodních v České republice v posledních letech...................................4

Povodně ve střední Evropě (Tiskové prohlášení CEA k povodním ve střední Evropě)...........5

Evropská komise navrhuje rychlou finanční pomoc České republice

(Tiskové'prohlášení Delegace Evropské' komise v Praze).....................................................5

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...........................................................5

Pojistný trh České republiky v roce 2001 .............................................................................6

Nové dimenze povolání hasiče se promítají i do pojišťovnictví (Ivo Havlík)......................8

Statistické informace o zásazích jednotek požární ochrany a požárech

za 1. pololetí 2002................................................................................................................9

Světoví experti na sprinklerovou ochranu v Praze (Ing. Pavel Rybář)..............................11

Rating-jak dále? (Ing. Vladimír Pulchart).........................................................................12

Pojišťovnictví v jihovýchodní Asii (Mgr. Mariin Hrdý).......................................................13

Konference k veřejné podpoře dlouhodobého spoření obyvatelstva

(Ing. Alena Cyhelská)..........................................................................................................14

Současný stav a očekávaný vývoj německého pojistného trhu (Ing. Ondřej Poul)...........15

Telegraficky (eva)..................................................................................................................17

Recenze: Kapitoly z pojistné teorie (eva).............................................................................17

Rizika důvěry (dot: Ing. Miroslav Stránský. CSc.)................................................................18

Pojišťovací domy vyprávějí: Dům kde sídlí Allianz pojišťovna, a.s. (Josef Hrabeš)...........19

CONTENTS

We are beginning to count damage from the "high" water (Eva Trojanová)

Basic facts about floods in the Czech Republic in the last years

Floods in central Europe: Insurers will participate in claims, settlements

- their financial strength not endangered (CEA Press release. Paris, August 23, 2002) European Commission suggest a quick financial aid for the Czech Republic

(Press release of the European Commission Delegation in Prague) From new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Insurance market in the Czech Republic in 2001

New dimensions of the fire-fighter profession project even in insurance (Ivo Havlík) Statistical information on fire protection brigades, actions and fires in first half of 2002 Sprinkler protection world-wide experts in Prague (Pavel Rybář) Rating ... how to go on? (Vladimir Pulchart) Insurance in southeast Asia (Martin Hrdý)

Conference on open support of long-term public savings (Alena Cyhelská) Current state and expected development of the German insurance market (Ondřej Poul) By wire

Book review: Chapters on the insurance theory Risks of trust (Miroslav Stránský) The insurance companies, buildings tell their stories: The house of Allianz

pojišťovna, a.s. (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz