> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 6/2001

Záznam přidán/aktualizován: 13. února 2009 v 08.47 hod.

Role Svazu průmyslu a dopravy ČR při posilování ekonomiky (Eva Trojanová)............3

Kontinuální vzdělávání - nezbytný předpoklad úspěchu českých pojistitelů - 2. část

(Jaroslav Doslal, CSc, Ing. Petr Pavlík).............................................................................4

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................5

Nehodovost na malých okružních křižovatkách (Zbyněk Laube)......................................5

Anketa o Pojišťovnu r. 2000 (Ing. Ivan Špirakus)................................................................7

Vozidlo a pojištění: Právo pojišťoven na přístup k evidencím (JUDr. Pavel Busta)............. 8

Cesty do zahraničí a pojištění (Mgr. Marie Nezvaiová)..................................................... 10

Elektrická požární signalizace z pohledu právních předpisů

a českých technických norem (Ing. Pavel Rybář).......................................................... 11

Evropský trh pojištění motorových vozidel (ká).............................................................. 13

Různé názory Evropské Komise a Francie na zákonem stanovený systém bonusů (číž) ... 14

Rhodos 2001 - ceny za nejlepší firemní image roku (eva)............................................... 14

Jak využívat genetické inženýrství v pojišťovnictví? (jk)................................................ 14

Zajišťování po internetu: rozšíření možností pro celý svět (Michal Skorpil).................. 15

Certifikační institut ČAP (Ing. Zdeněk Veiner).................................................................. 16

Pojistné podvody: Případ pojištěné přepravy (JUDr. Aleš Čermák).................................. 17

Telegraficky.......................................................................................................................... 17

Podřizujete se snadno? (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc.) .............................................. 18

Pojišťovací domy vyprávějí- ZLATY ANDĚL (Josef Hrubeš) ....................................... 19

CONTENTS

The role of the Industry and Transport Federation of the Czech Republic

in strengthening the economy (Eva Trojanová) Continuous education - necessary condition of Czech insurers, success 2"J part

(Jaroslav Dostal, CSc, Ing. Petr Pavlík) From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá) Accident frequency on small roundabout crossings (Zbyněk Laube) The insurance company of the year 2000 (Ing. Ivan Spirakus) The vehicle and insurance: Insurance companies, right to have access

to information (JUDr. Pavel Busta) Travel abroad and insurance (Mgr. Marie Nezvaiová) Electric fire alarm system from the point of view of legal provision

and Czech technical standards (Ing. Pavel Rybář) New publication in the ČAP library: the European motor vehicle insurance market (ká) Differing opinions of the European Commission and France on the mandatory

bonus system (číž) Rhodos 2001 - prizes for the best company image of the year (eva) Possibilities of using genetic engineering in insurance (ká)

Reinsurance on the Internet: wider possibilities for the whole world (Michal Skorpil) ČAP Certification institute (Ing. Zdeněk Veiner) Insurance fraud: The case of insured carriage (JUDr. Aleš Čermák) By telegraph Advertisement

Do you subordinate yourself easily? (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc.) The insurance companies' buildings tell their stories: ZLATY ANDĚL

(building of ING Nationale-Nederlanden insurance company head office)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz