> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 4/2001

Záznam přidán/aktualizován: 19. února 2009 v 13.17 hod.

Ekonomie a hospodářská politika

Financial Decision-Making Processes of Corporates in Transforming Economy

Aplikační problémy finančních rozhodovacích procesů podniku v podmínkách transformující se ekonomiky

Milan Hrdý

Recesi v průmyslu ČR již máme za sebou?

The Recession in Industrial Branch Czech republic is already over?

Ivan Jáč

Operativer und Strategischer Aspekt der Bedarfsplanung des Personals

Strategic and operational aspect of personnel's demand planning

Algimantas Sakalas

Vybrané dopady novely zákona o dluhopisech na emise podnikových dluhopisů

Choice of Impacts of Amendment to a Code of Bonds to Issue of Corporate Bonds

Liběna Tetřevová

Joint - Ventures als eine Form der Anziehung von Auslandinvestitionen in Litauen

Ventures as a Way of Attracting Foreign Direct Investment in Lithuania

Asta Savanevičiene

Marketing a obchod

Marketingové aspekty sportu

Marketing Aspects of Sport

Eva Čáslavová

Spoločensky orientovaný marketing

Societal-oriented Marketing

Eva Hanuláková, Adriana Pročková

Výrobkový audit

Product Audit

Pavel Strnad

Právo

Dovolená na zotavenou v rámci harmonizace práva ČR a EU

Leave in Framework of the Law Harmonization of the Czech republic and the European union

Michal Spirit

Statistika

Stevensova koncepce měření a z ní vyplývající klasifikace proměnných

Stevens's Conception of Measurement and Related Classification of Variables

Lubomír Cyhelský, Rostislav Prokeš

Malé a střední podnikání

NOVÝ VÝROBNÍ SYSTÉM PODNIKU - NOVÝ SVĚT PRÁCE

New Manufacturing System of Enterprise - New World of Work

Jiří Lubina

PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE SE ZAMĚŘENÍM

The Support of Regional Development Regarding Small and Medium Enterprises

Pavel Pešek

EXTEND OF THE EUROPEAN COMPETITION POLICY AND ITS IMPORTANCE FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Rozsah politiky Evropské unie O ochraně hospodářské soutěže a její význam pro malé a střední podniky

Šárka Tulisová

Soukromé podnikání na území České republiky od r. 1918

The Private Business in the Czech republic Territory since 1918

Petra Rydvalová

Postavení logistiky v malých a středních firmách

The Role of Logistics in Small and Middle Firmsv

Miroslav Žižka

Vzdělávání

Umweltbildung an tschechischen Hochschulen

Environmental Education on Czech Universities

Matthias Kramer, Tomáš Křivánek, Jiří Sucharda

Mobilita studentů vysokých škol a její právní omezení zákonem č. 111/1998 Sb. a vnitřními předpisy VUT Brno

The Mobility of University Students and Their Legal Restrictions by Law No. 111/98 (Statute Book), and the Internal Regulations of the VUT Brno

Vratislav Kozák, Věra Kozáková

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz