> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 4/2010

Záznam přidán/aktualizován: 12. ledna 2011 v 12.44 hod.

Nová keynesíánská makroekonomie - Nový pohled na trh práce

a makroekonomickou stabilitu..................................................................6

New Keynesian Macroeconomics -- A New Perspective on Labour Market and Macroeconomic Stability Marek Skála

Sustainable Value in Europe: Sustainability Performance

of the Czech Republic Versus the Europe of Fifteen.............................16

Trvale udržitelná hodnota v Evropě: trvale udržitelná výkonnost České republiky oproti evropské

patnáctce

Amel Ben Rhouma

Creative Industries in Spatial Perspective in the Old Industrial Moravian-Silesian Region..........................................................................30

Kreativní odvětví v prostorové perspektivě ve starém průmyslovém regionu

Moravskoslezského kraje

Petr Rumpel, Ondřej Šlach, Jaroslav Koutský

Ekonomika a management

Business Administration and Management

The Impact of Electronic Human Resource Management

on the Role of Human Resource Managers............................................47

Vliv elektronického řízení lidských zdrojů na úlohu vedoucích pracovníků v oblasti řízení

lidských zdrojů

A. Chamaru De Alwis

Work-family Conflict and Burnout in Frontline Service Jobs:

Direct, Mediating and Moderating Effects.............................................. 61

Pracovně rodinné konflikty a syndrom vyhoření u zaměstnanců ve sféře služeb: přímé, zp r ostře dkujíc í a zrn trn ující účinky

Osman M. Karatepe, Alptekin Sokmen, Ugur Yavas, Emin Babakus

Support of Innovation at Regional Level .................................................74

Podpora inovácií na regionálnej úrovni Miroslav Šipikal, Peter Pisár, Mária Uramová

Finance

Finance

How Can Companies Actively Redound to Improve Their Ratings?

A Current Bank Survey...............................................................................86

Ako môžu podniky aktívne prispieť k zlepšeniu svojich rati n gov? Aktuálny prieskum medzi bankami

Heribert Speth, Juraj Šebo, Jozef Kováč

Aplikace nerovnovážného modelu na trh úvěrů v České republice.....96

Disequilibrium Model Applied on the Credit Market in the Czech Republic Daniel Stavárek, Pavla Vodová

Marketing a obchod

Marketing & Trade

Socio-ekonomické aspekty budovania dôvery na elektronických obchodných platformách..........................................................................110

Socio-Economic Aspects of Trust Building for the Electronic Business Platforms Radoslav Delina, Radovan Dráb

Aplikace městského marketingu v praxi: vývoj, očekávání, realita (kritický pohled)........................................................................................123

Use of City Marketing in a Practice: Evolution, Expectations, Reality (a Critical View) Jiří Ježek

Informační management

Information Management

Modely firem s mobilně orientovanou architekturou...........................135

Models of Firms with Mobile Oriented Architecture Tomáš Kozel, Hana Mohelská

Data Advance Preparation Factors Affecting Results of Sequence Rule Analysis in Web Log Mining...........................................................143

Faktory prípravy dát ovplyvňujúce výsledky sekvenčnej analýzy vo web log míningu Michal Munk, Jozef Kapusta, Peter Švec, Milan Turčáni

Různé

Recenze knih.......................................................................................-......161

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz